Skip to main content

Multi-modal Optimisation for Road-space in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze wykorzystanie miejskiej przestrzeni ulicznej

Z uwagi na rosnącą liczbę ludności i poziom mobilności korytarze drogowe narażone są na duże obciążenia. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano innowacyjną koncepcję projektową, która ma pomóc w ich odciążeniu.

Transport i mobilność

Miasta borykają się z różnymi wyzwaniami związanymi z mobilnością, począwszy od emisji gazów cieplarnianych, złej jakości powietrza, hałasu i zatorów drogowych, a skończywszy na niedrogim utrzymaniu ulic komercyjnych w dobrym stanie, bezpieczeństwie drogowym i zdrowiu publicznym. Wszystkie te zjawiska dotykają, w różnym stopniu, sieci ulic miejskich, w których przestrzeń jest zazwyczaj ograniczona i mocno sporna. Jednocześnie istnieje wiele grup użytkowników ulic, których wymagania mogą być sprzeczne. „Starsze ulice miejskie były często modernizowane w połowie XX wieku, aby jak najbardziej sprostać rosnącemu ruchowi samochodowemu, co miało negatywny wpływ na ruch pieszych i rowerzystów, usługi transportu publicznego i ogólną jakość środowiska ulicznego”, wyjaśnia Peter Jones, koordynator finansowanego ze środków UE projektu MORE. Priorytety polityki uległy od tego czasu zmianie i obecnie kładzie się nacisk na promowanie zrównoważonej mobilności, aktywności ulicznych i tworzenia miejsc. Niemniej jednak działania związane z przeprojektowaniem dużych ulic są często kwestionowane, opinie wśród grup interesariuszy się różnią, a miasta mogą mieć ograniczone możliwości względem zmian, które mogą wprowadzić ze względu na czynniki administracyjne lub regulacyjne. „Dlatego też w ramach projektu MORE opracowano łatwy do zastosowania proces kompletnego przeprojektowania ulic, wraz ze wspomagającymi narzędziami projektowymi, który wdrożono na wymagających odcinkach ulic w pięciu miejskich węzłach Transeuropejskiej Sieci Transportowej: Budapeszt, Konstanca, Lizbona, Londyn i Malmö”, mówi Jones.

Pomoc w przeprojektowaniu złożonych środowisk ulicznych

W ramach projektu opracowano i zatwierdzono ośmioetapowy proces przeprojektowania ulic. Wspomagając ten proces, zespół projektu MORE opracował lub udoskonalił szereg zestawów narzędzi. „Narzędzie do generowania opcji to cyfrowa biblioteka z możliwością wyszukiwania opisująca 210 elementów projektowych, które można wprowadzić na ulicy, aby wesprzeć określone potrzeby użytkowników i przyczynić się do osiągnięcia pożądanych rezultatów”, podkreśla Jones. Do współtworzenia wariantów projektowych opracowano narzędzie do angażowania interesariuszy, wykorzystujące zarówno narzędzia internetowe – LineMap i Traffweb – jak i tradycyjne narzędzia planistyczne. Ponadto zespół projektu MORE udoskonalił pakiet oprogramowania mikrosymulacyjnego Vissim, między innymi w celu lepszej symulacji aktywności na krawężnikach, dodania możliwości symulacji aktywności na chodnikach (np. siedzenia, stania w kolejkach i rozmawiania) oraz udoskonalonych wyjściowych miar wydajności (np. wskaźniki zajęcia stref przykrawężnikowych). „Opracowaliśmy również nowe narzędzie do oceny opcji projektowych umożliwiające miastom rygorystyczną ocenę wygenerowanych koncepcji przeprojektowania ulic w oparciu o jeden z trzech zestawów kryteriów: zgodność z celami polityki, formalną analizę kosztów i korzyści lub kompleksową analizę wielu kryteriów”, dodaje Jones. Pozostałe wyniki można znaleźć na stronie projektu MORE.

Tworzenie lepszych ulic na potrzeby lepszych miast

„Proponowany w ramach projektu MORE proces przeprojektowania ulic działa, a opracowane i udoskonalone narzędzia mają wartość praktyczną”, podkreśla Jones. Miasta uczestniczące w projekcie MORE planują zaadaptować aspekty procesu przeprojektowania ulic i narzędzia wspierające w swoich przyszłych projektach przeprojektowania ulic. „Nasi partnerzy handlowi uwzględnili też możliwości narzędzia MORE w swoich produktach, natomiast nasi partnerzy z grup użytkowników ulic oraz POLIS – sieci europejskich miast i regionów współpracujących na rzecz innowacyjnych rozwiązań transportowych – uwzględniają ustalenia projektu MORE w swoich przyszłych wytycznych i działaniach”, informuje Jones. Omawiając kolejne kroki, Jones dodaje: „Koncepcje i ustalenia projektu MORE zostały dobrze przyjęte. Jednym z obszarów wymagających dalszych analiz i badań jest optymalny podział stref przykrawężnikowych na ruchliwych ulicach miejskich, z wykorzystaniem nowych funkcji rezerwacji cyfrowej. Nad tym zagadnieniem pracuje aktualnie uczelnia University College London”.

Słowa kluczowe

MORE, ulica miejska, proces przeprojektowania ulicy, aktywności uliczne, zrównoważona mobilność, tworzenie miejsc

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania