Skip to main content
European Commission logo print header

Supporting public sector's capacity and leadership in decarbonising Europe's building stock, through the development of a multi-level renovation impact framework

Article Category

Article available in the following languages:

Strategia stawiająca wpływ renowacji na pierwszym miejscu

Ustanowienie nowych ram może pomóc prawodawcom na szczeblu miejskim, krajowym oraz europejskim w konsekwentnym monitorowaniu korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych płynących z wdrożenia programów i projektów renowacji budynków.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Budynki w Europie mają wyjątkowy i niejednorodny charakter, obejmują elementy kulturowe, społeczne i gospodarcze, ale znaczna ich część ma już swoje lata. Przed 2001 rokiem zbudowano ponad 220 milionów budynków, z których większość prawdopodobnie nadal będzie stała w 2050 roku. Komisja Europejska opublikowała strategię „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia”, by poprawić efektywność energetyczną w całej Wspólnocie i ograniczyć szkodliwe emisje. Jej celem jest podwojenie wskaźnika renowacji istniejących budynków w ciągu najbliższej dekady.

Waga wpływu w „Fali renowacji”

Skuteczne zwiększenie tempa renowacji wymaga zgodnych, skoordynowanych działań wielu różnych podmiotów z tego sektora – od prawodawców i finansistów po wykonawców, dostawców produktów, konsultantów oraz właścicieli budynków. Jednak przy dużej liczbie takich inicjatyw zaangażowanym stronom trudno ocenić, które z proponowanych rozwiązań mają największą wartość oraz w jakich kontekstach powinny być rozpatrywane. Opracowanie uniwersalnego podejścia nie jest możliwe, dlatego należy określać indywidualny wpływ poszczególnych działań rewitalizacyjnych. „Większa dostępność danych dotyczących wpływu programów renowacji pomaga rządom w podejmowaniu decyzji i określeniu rozwiązań w zakresie najlepszych praktyk, które można by skalować i wdrażać w całej Europie. Dane te mogą również pomóc potencjalnym inwestorom w wyborze opłacalnych projektów”, mówi Raquel Díez, koordynatorka finansowanego ze środków UE projektu BUILD UPON2.

Nowe wytyczne dotyczące renowacji wywołują dyskusje

Pod koniec 2021 roku w ramach projektu BUILD UPON2 przedstawiono wielopoziomowe ramy wpływu renowacji. „Ramy te stanowią narzędzie edukacyjne i pomogą lokalnym podmiotom skupić się na rzeczywistym wpływie działań, umożliwiając holistyczne monitorowanie oraz ilościowe określanie szerokich korzyści z modernizacji energetycznych”, dodaje Díez. „Ramy BUILD UPON pozwolą na zharmonizowane monitorowanie lokalnych i krajowych działań renowacyjnych, co pozwoli ocenić poziom realizacji celów określonych w naszych strategiach i programach renowacji”. Ostateczny cel to poprawa sytuacji ekologicznej, społecznej i gospodarczej. By umożliwić jego realizację, w opracowanych dokumentach zawarto unikalny zestaw kamieni milowych i wymiernych wskaźników postępu w zakresie strategii renowacji miast, takich jak ograniczanie emisji dwutlenku węgla i ubóstwa energetycznego, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa stanu zdrowia obywateli. Władze miast mogą wykorzystać ramy do oceny ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej na skutek renowacji energetycznej z uwzględnieniem rocznego wskaźnika renowacji i zwiększonego wykorzystania energii odnawialnej. Strategia przełoży się również na korzyści dla mieszkających w nieodpowiednio utrzymywanych budynkach właścicieli oraz najemców o niskich dochodach – dzięki narzędziu możliwe będzie oszacowanie tego, w jaki sposób prace remontowe mogą zmniejszyć ubóstwo energetyczne, poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach oraz komfort termiczny. Ostatecznie narzędzie przyczyni się do utworzenia miejsc pracy i zwiększenia inwestycji w programy rewitalizacji miast.

Kluczowe spostrzeżenia dotyczące kolejnych kroków

Ramy stworzone w ramach projektu BUILD UPON zostały przetestowane w europejskich miastach pilotażowych. „Często podkreślano, że narzędzie to pomogło w dostosowaniu różnych poziomów zarządzania. Dane dotyczące renowacji budynków były dotychczas traktowane oddzielnie, ponieważ kraje wdrożyły swoje strategie renowacji. Na to nałożył się brak możliwości kadrowych i szkoleń w zakresie pozyskiwania danych”, dodaje Díez. W trakcie zorganizowanych warsztatów i interakcji z przedstawicielami miast biorących udział w projekcie podkreślano potrzebę stworzenia cyfrowej wersji ram, aby ułatwić gromadzenie i analizę danych. Reprezentanci dwóch hiszpańskich miast, Valladolidu i Saragossy, opracowali narzędzie o nazwie Rehaviva oparte na ramach przedstawionych w projekcie BUILD UPON, w którym zintegrowano z nimi najistotniejsze wskaźniki. „Ramy BUILD UPON stanowią pierwsze narzędzie pozwalające na ujednolicenie wskaźników oddziaływania renowacji w sposób, który można konsekwentnie stosować na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Łączy ono polityki w różnych skalach i wspiera realizację fali renowacji. Aktualnie współpracujemy z partnerami, aby badać różne sposoby wdrożenia tych ram”, dodaje Stephen Richardson, dyrektor World Green Building Council’s Europe Regional Network, stowarzyszenia zrzeszającego reprezentantów ponad 20 krajowych rad zrównoważonego budownictwa w Europie.

Kluczowe spostrzeżenia dotyczące kolejnych kroków

Ramy stworzone w ramach projektu BUILD UPON zostały przetestowane w europejskich miastach pilotażowych. „Często podkreślano, że narzędzie to pomogło w dostosowaniu różnych poziomów zarządzania. Dane dotyczące renowacji budynków były dotychczas traktowane oddzielnie, ponieważ kraje wdrożyły swoje strategie renowacji. Na to nałożył się brak możliwości kadrowych i szkoleń w zakresie pozyskiwania danych”, dodaje Díez. W trakcie zorganizowanych warsztatów i interakcji z przedstawicielami miast biorących udział w projekcie podkreślano potrzebę stworzenia cyfrowej wersji ram, aby ułatwić gromadzenie i analizę danych. Reprezentanci dwóch hiszpańskich miast, Valladolidu i Saragossy, opracowali narzędzie o nazwie Rehaviva oparte na ramach przedstawionych w projekcie BUILD UPON, w którym zintegrowano z nimi najistotniejsze wskaźniki. „Ramy BUILD UPON stanowią pierwsze narzędzie pozwalające na ujednolicenie wskaźników oddziaływania renowacji w sposób, który można konsekwentnie stosować na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Łączy ono polityki w różnych skalach i wspiera falę renowacji. Aktualnie współpracujemy z partnerami, aby badać różne sposoby wdrożenia tych ram”, dodaje Stephen Richardson, dyrektor World Green Building Council’s Europe Regional Network, stowarzyszenia zrzeszającego reprezentantów ponad 20 krajowych rad zrównoważonego budownictwa w Europie.

Słowa kluczowe

BUILD UPON2, renowacja, wpływ, budynki, wielopoziomowe ramy wpływu renowacji, redukcja emisji dwutlenku węgla

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania