Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainable settlements in peri-urban areas: with special reference to impacts of transport and energy on natural resources management.

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena potrzeb obszarów podmiejskich w Indiach

Obszary podmiejskie odnoszą się do prowadzenia rozszerzania terenu lub regionu znajdującego się na obrzeżach metropolii lub miast. Zostały poczynione wysiłki, by lepiej zrozumieć takie zjawisko wraz z jego zróżnicowaniami i wyzwaniami strategii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na energię i transport.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wprawdzie jest sprawą dobrze znaną, iż urbanizacja przyczynia się w sposób istotny do zmian zagospodarowania terenu i degradacji zasobów naturalnych, to jednak ocena wpływu nie została dotąd dostatecznie zbadana. Dlatego też, w ramach projektu PERIURBAN starano się zidentyfikować wewnętrzne połączenia pomiędzy procesami socjo-ekonomicznym a środowiskowymi oraz zrozumieć bieżące mechanizmy instutucjonalne. Ponadto, przebadano także wzmożenie presji na zasoby naturalne spowodowane przez potrzeby energetyczne i transportowe. Geonaukowcy wybrali podejście multidyscyplinarne do technik oceny wpływu, co będzie użyteczne dla społeczności w rozwijających się krajach. W roku 2005, w ramach roboczego warsztatu strategii w Delhi, Indie, wyciągnięto szereg wniosków na temat co powinna obejmować strategia dla obszarów podmiejskich. Wśród nich była opinia na temat co powinno się składać na zasadnicze elementy. Włączono zagadnienia zrównoważenia, polegania na budżecie w oparciu o społeczność, elastyczności i zróżnicowania, elementu wyczulenia na zubożenie i pod względem rodzaju oraz polegania na metodologiach współuczestniczenia. Włączono do tego także opcje strategii gospodarki energetycznej na przylegających obszarach podmiejskich. Uzyskana wiedza rozpowszechniona została w formacie zarówno technicznym, jak też popularnym. W rezultacie, wysiłki te powinny mieć pozytywny wpływ na zabezpieczenie żywności, zdrowia oraz pełnego zakresu standardu życia, prowadząc w ten sposób do zrównoważonego ekonomicznego, społecznego i naukowego wzrostu Indii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania