Skip to main content

Evaluation and improvement of suspension seat vibration isolation performance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszone siedzenia z amortyzatorem wstrząsów zwiększają wygodę

W celu określenia poziomu dyskomfortu spowodowanego ruchami poziomymi i kołyszącymi w trakcie podróży pojazdami transportowymi dokonano oceny wydajności eksploatacyjnej siedzeń z amortyzatorem wstrząsów.

Technologie przemysłowe

W czasie jazdy pracownicy różnych zawodów mogą być narażeni na drgania siedzeń z amortyzatorem wstrząsów. Dotyczy to na przykład operatorów pojazdów drogowych i terenowych, małych jednostek morskich oraz pociągów. Projekt VIBSEAT miał na celu polepszenie warunków pracy operatorów pojazdów poprzez zaoferowanie sposobów oceny wydajności eksploatacyjnej siedzeń z amortyzatorem wstrząsów podczas ruchów poziomych i kołyszących. W celu zaspokojenia popytu konieczne było opracowanie technologii produkcji siedzeń neutralizujących drgania. W tym celu niezbędne było zorganizowanie prób terenowych, dzięki którym uzyskano reprezentatywne pomiary drgań pojazdów. Ponadto niezbędne było przeprowadzenie badań laboratoryjnych w celu oceny czynnika ludzkiego, czyli wytrzymałości ciała ludzkiego oraz dyskomfortu powodowanego przez drgania. W odniesieniu do dyskomfortu zbadano tempo jego wzrostu oraz poziom bezwzględny. Dodatkowo przeprowadzono testy głównych źródeł dyskomfortu wynikającego z narażenia na przechył, kołysanie boczne oraz drgania w przypadku osób zajmujących płaskie i twarde siedzenia z oparciami. Wyniki wskazują, że typ zastosowanego oparcia przyczynił się do zmniejszenia dyskomfortu, a badane osoby były w większym stopniu podatne na drgania kołyszące niż na drgania translacyjne. Upowszechnienie tych odkryć może przyczynić się do sformułowania normy testowania siedzeń zaprojektowanych w celu zmniejszenia poziomych drgań ciała.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania