CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A road map for European ageing research

Article Category

Article available in the following languages:

Dłuższe życie to wspaniała perspektywa, ale i ogromne wyzwanie

Dzięki lepszej opiece zdrowotnej i wyższym standardom życia wydłużyła się przeciętna długość życia Europejczyków. Stawia to jednak przed nami nowe wyzwanie: w jaki sposób, bez nadmiernych nakładów finansowych, utrzymać dotychczasową jakość życia rosnącej liczby starszych osób.

Zdrowie icon Zdrowie

W obliczu problemów zdrowotnych związanych z wiekiem oraz obciążeń, jakie stanowią one dla systemów opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, konieczne wydaje się lepsze zrozumienie procesów biologicznego starzenia się organizmu. Zgromadzenie bardziej szczegółowej wiedzy na temat odpowiednich sposobów radzenia sobie z chorobami związanymi z wiekiem, przewidywania ich czy nawet zapobiegania im zwiększy niezależność osób starszych i poprawi ich jakość życia. Efektem wysiłków, jakie poczyniono w tej dziedzinie w ramach Szóstego Programu Ramowego, jest nowy projekt, "Plan działań w zakresie europejskich badań nad starzeniem się" (Whyweage). Jego cel to wzmocnienie pozytywnych efektów dotychczasowych badań i określenie wspólnego punktu widzenia w zakresie opracowania planu przyszłych europejskich przedsięwzięć. Finansowany przez UE projekt skupia się na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza do badań molekularnych aspektów starzenia się ludzkiego organizmu. Po dokonaniu oceny obecnego stanu badań w dziedzinie gerontologii molekularnej i powiązanych z nią osiągnięć biotechnologicznych uczestnicy projektu zajęli się określeniem priorytetów na najbliższe 10–15 lat. Uda się to zrealizować dzięki otwartej i transparentnej strategii, zgodnie z którą różne warsztaty badawcze skupiające się na ściśle określonej tematyce doprowadzą do zorganizowania jednej, wszechstronnej konferencji integracyjnej. Ostatecznym celem jest skuteczne powiadomienie o inicjatywie zainteresowanych stron za pośrednictwem dokumentu "Plan europejskich badań w zakresie gerontologii molekularnej". Materiały informacyjne będą również udostępnione przedsiębiorstwom zainteresowanym ich komercyjnym wykorzystaniem, placówkom służby zdrowia i społeczeństwu. Partnerzy projektu Whyweage określili również główne tematy badawcze na przyszłe lata. Są to m.in. biomarkery starzenia się i długowieczności, użyteczność biologii systemowej w badaniach nad biologicznym starzeniem się, wpływ stresorów środowiskowych na organizm w wieku starszym, zmiany w genotypie i metabolizmie oraz – ogólnie – rozwój chorób u osób starszych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania