Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Prezentacje pomysłów - Kształcenie przez całe życie − przystosowane do naszych potrzeb

Wspomagane przez technologię kształcenie realizowane przez całe życie, zapewniające automatyczne przystosowanie do potrzeb osoby, jest obecnie możliwe dzięki pracom prowadzonym przez naukowców, którzy opracowali adaptacyjną platformę nauczania, towarzyszącą nam podczas nauki w szkole, na uniwersytecie, pracy zawodowej, a nawet podczas uczenia się nowego hobby. Szybko wzrastający, wielomiliardowy, europejski sektor e-nauczania ma na celu rozszerzenie kształcenia następnej generacji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Finansowany przez UE projekt, pod nazwą "Ogólne, chłonne, adaptacyjne, indywidualne środowisko kształcenia" (GRAPPLE), stworzył system skupiony wyłącznie na wspomaganiu kształcenia w celu ułatwienia nauki nowych rzeczy oraz nabywania kwalifikacji. GRAPPLE umożliwia jak najlepsze wykorzystanie czasu przez studentów, dzięki przystosowaniu kursów do ich zdolności i słabości. Ten rodzaj kształcenia, dostępny w najbliższej przyszłości, posiada ogromne zalety i potencjał do niezwykłej poprawy sposobu uczenia się. Wyobraźmy sobie kurs, indywidualnie przystosowany do potrzeb osoby, pomijający materiał, który został już opanowany, oraz oferujący ponowne powtarzanie materiału z zakresu, w którym student jest najsłabszy. W zależności od tego czy student jest już obeznany z materiałem, kurs taki powinien umożliwiać wyjaśnianie i definiowanie terminologii jednemu, określonemu studentowi, pomijając innych. Zaawansowane narzędzia do adaptacyjnego kształcenia przez całe życie mogą doprowadzić do zalecania kursów, powiązanych z dotychczasowym doświadczeniem użytkownika, by zakwalifikować określonego studenta do uzyskania dyplomu lub stopnia naukowego. W ten sposób, uczące się osoby mogą wykorzystać w pełni swoje doświadczenia. Istotne znaczenie ma tutaj kształcenie, podczas którego studenci kierują swoją nauką w oparciu o zainteresowania i priorytety, a nie na podejściu polegającym na działalności instruktora, który prowadzi ich przez liniowy kurs, bez względu na ich potrzeby i zainteresowania. Z tego też powodu, sektor e-nauczania określa użytkowników jako uczących się, bądź też aktywnych uczestników, którzy studiują przez cały okres swojego życia, a nie jako studentów. Jest to nowy zwrot, wprowadzony do "Systemów zarządzania kształceniem" (LMS). "W okresie obecnym system LMS obejmuje prace domowe, testy, ocenianie oraz dostęp do zasobów, takich jak materiały szkoleniowe, przeźrocza i inne informacje, a także oferuje studentom swoje zasoby w postaci plików. Nie oferuje on w rzeczywistości jakichkolwiek wskazówek co do sposobu studiowania materiału," wyjaśnia Profesor Paul De Bra, koordynator projektu GRAPPLE, z wydziału matematyki i informatyki na holenderskim uniwersytecie Technische Universiteit Eindhoven. Projekt uzyskał blisko 4 miliony euro z Unii Europejskiej do swojego pełnego budżetu w wysokości 5,3 miliona euro. "Platforma LMS nadaje się doskonale do zarządzania procesem kształcenia oraz obsługą administracji; do chwili obecnej platformy te nie posiadają żadnych narzędzi do pomocy w nauczaniu, umożliwiających łatwiejsze i bardziej produktywne kształcenie studentów. Wspierają one proces, lecz nie uczenie się," kontynuuje Profesor. "Tutaj nabiera znaczenia projekt GRAPPLE, ponieważ stworzyliśmy środowisko, w którym można kliknąć na adaptacyjny tekst kursu, przez który przechodzimy strona po stronie, oraz otrzymać menu wyboru. Menu to zawiera zalecenia w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, toteż może zalecić nowe tematy zagadnień lub sugerować, by pominąć pewne tematy, a zatem śledzi postępy użytkownika." Prof. De Bra twierdzi, iż platforma działa w formie wbudowanego środowiska adaptacyjnego kształcenia, we współpracy z istniejącymi platformami LMS. Jest ona zaprojektowana w taki sposób, by można było ją łatwo przenosić z jednej platformy na inną, przy czym kodowanie GRAPPLE pozostaje otwarte, co pozwala detalistom wykorzystującym LMS na zaadaptowanie jej do swoich potrzeb. Istnieje szereg sposobów ukończenia kursu GRAPPLE. System oferuje wskazówki, a także istnieje wiele odnośników, do których uczący się mogą nawiązywać z własnej inicjatywy. "Jest to w rzeczywistości uzupełnienie tego co oferuje LMS," podkreśla Prof. De Bra. Kształcenie motywowane przez ciekawość W ramach systemu GRAPPLE, w celu rozszerzenia zakresu praktycznego kształcenia, położono nacisk na inicjatywę oraz ciekawość uczącego się. Studiowanie staje się bardziej absorbujące, jeśli student może podążać za swoimi zainteresowaniami. Najbardziej ambitnym celem wizji projektu GRAPPLE jest prawdopodobnie system, który śledzi uczące się osoby przez całe życie; a więc podczas nauki w szkole, w pracy zawodowej, oraz w trakcie zajmowania się swoim hobby i podczas odpoczynku. System śledzi posiadane kwalifikacje i wiedzę. Jeśli użytkownik uzyskał ocenę, powiedzmy 70 lub 80% z określonego tematu, to w przyszłości nie będą zalecane kursy wymagające stosownych kwalifikacji, natomiast w razie otrzymania oceny 50% lub niższej, zalecone zostanie na przyszłość powtórzenie materiału z zakresu takiego zagadnienia. Finansowani przez UE naukowcy opracowali zintegrowaną platformę umożliwiającą takie funkcjonowanie. Tzw. "trasa wydarzeń" zapewnia koordynację działania platformy, za wyjątkiem pojedynczego stanowiska, wymagającego rejestracji, obsługiwanego przez rozszerzony, uznany na całym świecie system, o nazwie Shibboleth. "Narzędzie autorskie GRAPPLE" (GAT) umożliwia autorom e-nauczania stworzenie adaptacyjnych treści oraz kursów. "Środowisko GRAPPLE adaptacyjnego kształcenia" (GALE) zapewnia ramy realizacji kursów, podczas gdy "Modelowy schemat użytkownika GRAPPLE" (GUMF) umożliwia rejestrację wszelkich informacji o uczącym się użytkowniku. Architektura systemu jest szczególnie elegancka, ponieważ rozdziela funkcje logiczne zarządzania nauczaniem, prezentację treści, tworzenie zawartości materiału, tożsamość użytkownika i modelowanie użytkownika. Jako taka, zapewnia przystosowanie specyficznych poszczególnych elementów w sposób modułowy. Na przykład, Prof. De Bra sądzi, że przyszłe wersje technologii GRAPPLE mogą zastąpić Shibboleth dzięki przyjęciu standardu OpenID, stosowanego w sieciach społecznościowych. Wiele osób uczących się posiada już OpenID. Architektura GRAPPLE pozwala także na prowadzenie dalszych prac, dotyczących indywidualnych elementów, bez konieczności ponownego przerabiania całego systemu. Prof. De Bra podaje za przykład narzędzie autorskie GAT. Twierdzi on, iż GAT ułatwia opracowania autorskie, ale nie jest tak prosty, jak mógłby być. "Autorzy uznają, że istnieje trudność zmiany z prezentacji kursu liniowego, w którym uczestniczą studenci, na kształcenie adaptacyjne, podczas którego użytkownicy stosują autonomiczne uczenie się," zauważa Profesor. "Dużym problemem są decyzje dotyczące zasad adaptacji; zachodzi pytanie w jakich warunkach i w jaki sposób ma być materiał przystosowywany?" Jest to utrudnienie procesu, więc jego ustalenie będzie stanowiło duży postęp, toteż Prof. De Bra twierdzi, że prowadzone będą dalsze prace na rzecz stworzenia zasad adaptacji w innych kontekstach. Spełnienie zamierzeń W projekcie GRAPPLE osiągnięto postawione zadania i uzyskano pozytywne oceny opracowań. Platforma przetestowana została w szeregu środowiskach, zarówno w całości, jak też w zakresie indywidualnych jej elementów. Adaptacyjne symulowane konwersacje wykorzystane zostały w Trinity College w Dublinie, nawiązując do odpowiedzi studenta, jako część kursu psychoterapii. W Niemczech wykorzystano platformę u partnera projektu, Information Multimedia Communication (IMC), do nauki pracowników biura w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych o pracę, a także w odniesieniu do autonomicznego zarządzania kwalifikacjami. W holenderskim mieście Eindhoven, zastosowano ją do nauki o hipermediach, a także o samym projekcie GRAPPLE. Podobnie, wszyscy partnerzy GRAPPLE wykorzystywali eksperymentalnie rozmaite tematy. We wszystkich tych przypadkach studenci z różnych krajów i o różnych umiejętnościach lingwistycznych odnieśli się entuzjastycznie do platformy i zaprezentowanego kursu. Jest to bardzo obiecujący start, niemniej jednak to dopiero początek, toteż prace będą kontynuowane z indywidualnymi przedsiębiorstwami partnerskimi, jak też innymi instytucjami, w ramach dalszych projektów. Koncepcje projektu GRAPPLE oraz zastosowania niektórych elementów podjęte zostały w nowych projektach badawczych UE, na przykład w umieszczonym na stronie internetowej wspólnym projekcie "Dogłębne kształcenie adaptacyjne w oparciu o doświadczenia" (ImREAL), finansowanym przez UE w wysokości 3,22 miliona euro. Platforma projektu GRAPPLE zaprezentowana została w Europie w odpowiednim i najlepszym okresie. E-nauczanie stanowi olbrzymi biznes o wartości 40 miliardów euro na skalę globalną w roku 2010. Według wyliczeń Global Industry Analysts rynek ten wzrasta szybko, o około 20% rocznie. Europa pozostaje poza Stanami Zjednoczonymi, ale stworzenie technologii takich, jak opracowane w platformie GRAPPLE, umożliwi nauczenie Nowego Świata kilku nowych rzeczy. Projekt GRAPPLE uzyskał dofinansowanie na badania naukowe z podprogramu ICT, o nazwie "Cyfrowe biblioteki i kształcenie wspomagane przez technologię", objętego Siódmym Programem Ramowym UE. Użyteczne odnośniki: - "Ogólne, chłonne, adaptacyjne, indywidualne środowisko kształcenia" − strona internetowa projektu - Rejestr danych projektu GRAPPLE w organizacji CORDIS - ("Dogłębne kształcenie adaptacyjne w oparciu o doświadczenia" − strona internetowa projektu - Rejestr danych projektu ImREAL w organizacji CORDIS Odnośne publikacje: - Finansowani przez UE naukowcy zajęli się samopoczuciem małych dzieci - Dokształcanie na tematu sposobu wymiany praktycznych doświadczeń przez pracowników - Cyfrowe pomoce naukowe sprawiają przyjemność w nauczaniu matematyki