Skip to main content

LAC-ACCESS connecting high-quality research between the European Union and Latin American and Caribbean Countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sektor badawczy UE nawiązuje kontakty z Ameryką Łacińską

Po zbudowaniu silnych relacji badawczych z Bałkanami, Azją i regionem śródziemnomorskim, UE szuka możliwości umocnienia kontaktów na tym gruncie z Ameryką Łacińską i Karaibami.

Zdrowie

Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC) ma bogate zasoby wiedzy i duży niewykorzystany potencjał pod względem badań i rozwoju. Stworzenie możliwości współpracy z Europą dla tej, często pomijanej, części świata może przynieść korzyści po obu stronach Atlantyku. Celem projektu finansowanego przez UE "Współpraca badawcza na wysokim poziomie między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów" (LAC-Access) było doprowadzenie do zbliżenia tych dwóch regionów. Projekt skupił się na stworzeniu relacji między wyróżniającymi się organizacjami badawczymi w regionie LAC z tymi w UE w celu zwiększenia udziału członkowstwa LAC w projektach badawczych UE. Zidentyfikowano potencjalnych partnerów badawczych z regionu LAC i stworzono aktualizowalną bazę danych, aby ułatwić zainteresowanym stronom dostęp do informacji. Sfinansowano udział badaczy i ekspertów z regionu LAC w konferencjach europejskich i wsparto zrównoważone mechanizmy do tworzenia kontaktów. Wśród nich pojawiła się propozycja stworzenia stałego biura administracji współpracy i krajowych punktów kontaktowych (KPK) w krajach LAC, których celem byłoby ułatwienie komunikacji między zainteresowanymi stronami. Co więcej, LAC-Access zapewnił transfer informacji w zakresie badań realizowanych przez kraje LAC do zainteresowanych stron z UE, rozpowszechniając pośród nich wiadomości na temat bieżących działań i wyników badawczych. W projekcie zwrócono uwagę na odmienne kultury organizacyjne i ich wpływ, a także na obszary poprawy współpracy i inne istotne aspekty partnerstwa. Działania w ramach projektu skutecznie wprowadziły ekspertów i badaczy z regionu LAC na europejską arenę i zdecydowanie przybliżyły LAC do Europy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania