Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Consensus networking on alternative methods within Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Stop dla testów na zwierzętach

UE rozpoczęła prace nad realizacją alternatywnych metod względem testów na zwierzętach, zwłaszcza w krajach europejskich, które nie są jeszcze państwami członkowskimi UE.

Zdrowie icon Zdrowie

Testy na zwierzętach dla potrzeb nauki i badań potrafią być okrutne, niehumanitarne, a nawet niepotrzebne. Zasada 3R związana z alternatywami dla testów na zwierzętach zawsze miała priorytetowe miejsce w programie UE. Trzy R oznaczają ograniczenie eksperymentów na zwierzętach (Reduction), udoskonalenie metod wykorzystywania zwierząt w doświadczeniach (Refinement) oraz zastąpienie testów na zwierzętach innymi środkami (Replacement). Celem projektu finansowanego przez UE "Sieci porozumienia w sprawie alternatywnych metod w obrębie Europy" (CONAM) było zmaksymalizowanie wyników i zminimalizowanie konfliktów w ramach strategii 3R. Szukano porozumienia między zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi zaangażowanymi w minimalizację praktyk budzących wątpliwości natury etycznej. W związku z tym, jednym z głównych priorytetów projektu było usprawnienie tworzenia sieci kontaktów, która wsparłaby zasadę 3R i pozwoliła rozpowszechniać ważne informacje ze szczególnym naciskiem na kraje kandydujące UE. Zespół projektu CONAM zorganizował warsztaty i spotkania w wielu miejscach, głównie w krajach spoza UE, gdzie prawo dotyczące prowadzenia testów na zwierzętach jest zbyt pobłażliwe. Stworzono biuletyn dostępny na stronie internetowej, aby wpoić zasadę 3R i podobne rozwiązania. Dodatkowo, ustanowiono powiązania z innymi projektami UE, które działają na rzecz alternatywnych rozwiązań dla testów na zwierzętach w celu zwiększenia puli dostępnych informacji. Zachęcano także do nauczania na ten temat w całej Europie, wprowadzając inicjatywy edukacyjne w krajach trzecich i kandydujących. Kolejnym istotnym osiągnięciem w ramach projektu było opracowanie narzędzia do zarządzania służącego wsparciu strategii 3R. Celem tego narzędzia było udzielenie pomocy zainteresowanym stronom w znalezieniu wykonalnych alternatyw dla testów na zwierzętach. W 2006 r. zespół projektu zorganizował drugie międzynarodowe warsztaty w Brukseli pod hasłem "Tkanki ludzkie alternatywą dla testów na zwierzętach". Następnie przeprowadzono telefoniczne i internetowe ankiety, by ocenić postępy w zakresie 3R. Inicjatywy te powinny ostatecznie pomóc w stworzeniu bardziej humanitarnego podejścia do testów na zwierzętach i zachęcić do nieuchronnych zmian w zakresie zaawansowanych technologicznie badań, które nie są szkodliwe dla zwierząt. Miejmy nadzieję, że Europa będzie dobrym przykładem do naśladowania w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania