Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejsze modele dla potrzeb gospodarki wodnej

Zmiany w globalnym klimacie wpływają na dostępność wody i zapotrzebowanie ludzi na ten życiodajny zasób. Dlatego zrozumienie procesów, które decydują o dostępności wody, oraz zdolność prognozowania jej zużycia są kluczowym elementem właściwego nią zarządzania.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem finansowanego przez UE projektu "Merging hydrologic models and EO data for reliable information on water" (MYWATER) było dostarczenie wiarygodnych informacji na temat ilości wody, jej jakości i zużycia w celu zapewnienia właściwego nią gospodarowania. Cel ten udało się osiągnąć, prowadząc badania w trzech dziedzinach: obserwacje Ziemi (EO), modelowanie zlewni i meteorologia. Aby zminimalizować niepewność, innowacyjne podejście do modelowania połączono ze zróżnicowanymi danymi wejściowymi. To poprawiło ocenę stanu hydrologicznego zlewni w czasie rzeczywistym oraz zwiększyło dokładność krótko-, średnio- i długoterminowych prognoz i rozwiązań. Partnerzy projektu opracowali także i przetestowali systemy wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego, wsparcia działań irygacyjnych i zarządzania zbiornikiem. Powstały również narzędzia w postaci modeli zlewni umożliwiających symulację horyzontalnych i wertykalnych procesów hydrologicznych opartych o dane wejściowe z systemu EO. Utworzono ponadto usługi internetowe pozwalające na uzyskiwanie, udostępnianie i publikację danych. Platforma technologiczna MYWATER umożliwi użytkownikom zarządzanie danymi i ewaluację modeli i wspomaganie potrzeb szkoleniowych. Projekt MYWATER przyczyni się do usprawnienia procesów hydrologicznych, zgłębiając tym samym wiedzę i zwiększając możliwości prognostyczne. Zoptymalizuje także stosunek kosztów do korzyści monitorowana zasobów wodnych, zapewniając przy tym łatwy i dostosowany do potrzeb dostęp do przetworzonych informacji i narzędzi dotyczących gospodarki wodnej.

Słowa kluczowe

Gospodarka wodna, modele hydrologiczne, obserwacja Ziemi, modelowanie zlewni, meteorologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania