Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Najważniejsze wiadomości - Austriackie technologie TIK: eksportowanie doskonałości

Chociaż ich ojczyzna jest otoczona górami i nie ma dostępu do morza, Austriacy z pewnością nie są odizolowanym narodem. Posiadając ponad 6 000 km linii kolejowych, 2 000 km autostrad i sześć międzynarodowych lotnisk, ten malowniczy kraj szczyci się imponującą infrastrukturą transportową.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Infrastrukturę tą zbudowano pomimo nieprzyjaznej topografii; według ostatnich badań, opublikowanych przez Komisję Europejską, 26 % Austriaków posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego, co plasuje ten kraj nieco poniżej średniej europejskiej, wynoszącej 28 %. Jednak Austria szybko nadrabia zaległości i szczyci się najszybszym tempem wzrostu dostępności łączy o dużej przepustowości wśród państw UE. Oprócz powyższych inwestycji infrastrukturalnych, austriackie instytuty badawcze (technologiczne i informatyczne) odgrywają kluczową rolę w pracach nad Internetem nowej generacji oraz nad systemami i aplikacjami z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych. Austria plasuje się powyżej średniej europejskiej w rankingu innowacyjności opracowywanym przez Komisję Europejską i została sklasyfikowana w drugiej lidze krajów Europy, obok Belgii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Austriackie zaangażowanie w unijne projekty 7PR, zwłaszcza w dziedzinie TIK, można z pewnością określić jako historię sukcesu; Uwzględniając to, że ponad 3,6 % wszystkich funduszy UE przeznaczanych na badania TIK trafia do austriackich badaczy, którzy koordynują 64 projekty naukowe, łatwo zauważyć, że kraj ten doskonale wykorzystuje dostępne możliwości. Internet a zaufanie Obawy związane z bezpieczeństwem internetowym, poufnością oraz włamaniami mogą być jednym z czynników, które hamują powszechne wdrażanie technologii internetowych i szerokopasmowych. Jedną z firm prowadzących prace naukowe, które być może pozwolą złagodzić powyższe bolączki, jest TECHNIKON Forschungs und Planungsgesellschaft, prywatne przedsiębiorstwo badawcze z branży TIK. TECHNIKON jest koordynatorem projektu Tcloud (1), którego uczestnicy pragną zwiększyć odporność międzynarodowych infrastruktur, takich jak rozwiązania chmurowe, na przyszłe ataki. Uczestnicy innego projektu badają natomiast metody zapewniania poufności naszych danych osobistych, które coraz częściej są udostępniane, a my coraz częściej logujemy się do sieci w przypadkowych miejscach. Przedmioty codziennego użytku, zarówno telefony komórkowe, jak i samochody, telewizory, radia, czytniki w supermarketach, a nawet lodówki, coraz częściej podłączone są do sieci, co zmienia ich funkcjonalność, nasz sposób korzystania z nich oraz komunikowania się ze światem. Celem koordynowanego przez wiedeńskie Centrum Badawczo-Inżynieryjne ds. Użyteczności ('Centre for Usability Research and Engineering' - CURE) projektu 7PR TIK Utrustit (2) jest dokonanie analizy powyższego trendu oraz poziomu zaufania, jakie pokładamy w tych podłączonych do Internetu urządzeniach i przedmiotach. Uczestnicy projektu Utrustit twierdzą, że powszechny i wszechobecny charakter systemów sieciowych coraz bardziej utrudnia śledzenie obiegu informacji o nas, praw dostępu do tych informacji oraz sposobu korzystania z nich przez oprogramowanie. Celem inicjatywy Utrustit jest opracowanie i wdrożenie narzędzi gwarantujących poufność, a tym samym oferujących użytkownikom jasny obraz tego, gdzie w przyszłości mogą się znaleźć informacje o nich. Pozostałe, kierowane przez Austriaków projekty, których celem jest zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa środowiska internetowego to SOFI (3) oraz Service Web 3.0 (4). Celem inicjatywy SOFI, kierowanej przez austriacką organizację STI Research and Consultancy, jest zbadanie roli usług w gospodarce przyszłości. Powyższa inicjatywa opiera się na wspieraniu szeregu projektów finansowanych przez UE, których uczestnicy opracowują i testują nowe infrastruktury i platformy, stanowiące fundament "Internetu Usług". Inicjatywa SOFI odegrała ważną role w Zgromadzeniu na rzecz Internetu Przyszłości ('Future Internet Assembly' - FIA), będącym ogólnoeuropejską grupą współpracy, obejmującą wszystkie projekty i podmioty związane z działaniami na rzecz Internetu Przyszłości. Również uczestnicy projektu Service Web 3.0 wnoszą wkład na rzecz rozwoju przyszłego "Internetu Usług". Ich praca polega między innymi na wspieraniu grupowania projektów realizowanych w ramach 7PR w oparciu o tematykę, np. sieci semantyczne, w celu stworzenia strategii w zakresie badań i rozwoju w tej dziedzinie. Prace projektowe pozwolą połączyć wiedzę rozproszoną na obszarze całej Europy i opracować Europejską Strategię w zakresie Pozycji Międzynarodowej ('European International Position Strategy'). Niosąc kaganek e-oświaty Austriackie uczestnictwo w 7PR TIK zdominowane jest przez instytucje badawcze. Cztery najbardziej znane instytucje edukacyjne w tym kraju (Uniwersytety Techniczne w Graz i w Wiedniu, Uniwersytet w Innsbrucku oraz Instytut Joanneum) są beneficjentami około 35 % całkowitego wsparcia finansowego. E-kształcenie wydaje się być jedną ze specjalności austriackich badaczy. Przykładowo, Instytut Systemów Informatycznych w Graz jest koordynatorem projektu Next-Tell (5), którego celem jest wspieranie projektowania sal lekcyjnych z uwzględnieniem technologii TIK, a także udostępnianie nauczycielom i uczniom informacji na temat kształcenia z wykorzystaniem technologii TIK. Uczestnicy projektu Next-Tell stworzą metody i wdrożą oprogramowanie pozwalające modelować każdy etap opracowywania komputerowych metod oceny uczniów. Dzięki powyższym pracom nauczyciele wniosą wkład na rzecz rozwoju zaawansowanych technik zdalnej oceny postępów czynionych przez kursantów. Również Uniwersytet Techniczny w Graz zaangażowany jest w projekt z zakresu e-nauczania, Brain-I-Nets (6). Uczestnicy powyższej inicjatywy badają neurologiczne procesy zdobywania wiedzy w kontekście e-nauki. Używając najnowocześniejszych technik eksperymentalnych, zespół projektowy pragnie opublikować zestaw "zasad" opisujących procesy zachodzące w mózgu podczas zdobywania nowych informacji. Głównym celem powyższych prac jest zaimplementowanie mechanizmów uczenia się w obecnych i przyszłych urządzeniach neuro-morficznych, dzięki oprogramowaniu stworzonemu niedawno przez uczestników projektu 6PR Factes. Także uczestnicy projektu Hermes (7), koordynowanego przez wiedeńską organizację CURE, badają funkcje poznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku. Celem projektu Hermes jest opracowanie terapii kognitywnej oraz szkoleń opartych na technologiach w służbie osób starszych. Uczestnicy inicjatywy Hermes łączą wiedzę w zakresie TIK z neurologią i kognitywistyką, korzystając z umiejętności funkcjonalnych danej osoby, w celu ograniczenia spadku zdolności poznawczych, związanego ze starzeniem się. Naukowcy mają nadzieję, że powyższe wsparcie zmniejszy zapotrzebowanie na aktywną opiekę i zwiększy zdolność osób starszych do radzenia sobie z codziennym życiem, co zapewni im większą niezależność. Siła w produkcji Jeśli uwzględni się bogate dziedzictwo inżynieryjno-produkcyjne Austrii, to nie będzie zaskoczeniem, że organizacje badawcze z tego kraju są także zaangażowane w projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału technologii TIK w przemyśle wytwórczym. Uniwersytet Techniczny w Wiedniu był koordynatorem projektu Genesys (8). W tej wspólnej inicjatywie uczestniczyli kluczowi gracze zaangażowani w projektowanie i produkcję systemów wbudowanych, którzy opracowywali uniwersalną architekturę odniesienia dla tego rodzaju systemów. Powyższa architektura określa wymagania dotyczące łączności, bezpieczeństwa, diagnostyki oraz zarządzania zasobami i powinna pomóc w pobudzaniu rynku urządzeń wbudowanych. Wspólne Działanie Artemis ('Artemis Joint Undertaking') jest partnerstwem publiczno-prywatnym, realizowanym w formie 10-cio letniego programu badawczo-rozwojowego, którego celem jest stworzenie architektury wspierającej komercyjne zastosowania systemów wbudowanych. Austriackie firmy inżynieryjne zdają sobie sprawę z wartości systemów wbudowanych, które mogą sprawić, że oferowane przez nie produkty będą "inteligentne" oraz dynamiczne. Przykładem może być projekt Athenis (9), którego uczestnicy korzystali z austriackiego doświadczenia w zakresie transportu oraz z wiedzy w dziedzinie TIK. Zespół projektowy bazował na zasadzie, która głosi, że około 20 % wartości samochodu stanowią wbudowane systemy elektroniczne. Wyposażanie samochodów w nowe rozwiązania i funkcje, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni, wymaga zastosowania nowych komponentów elektronicznych, takich jak urządzenia zasilane niskim i wysokim napięciem, a także pamięci wbudowane w pojedyncze mikroukłady ('system-on-a-chip' - SOC). Uczestnicy projektu Athenis stworzyli prototypową platform SoC, która stanowi odpowiedź na współczesne problemy z zakresu integracji komponentów w przemyśle motoryzacyjnym. Austriackie przedsiębiorstwa odegrały ponadto kluczową rolę w opracowywaniu nowych komponentów elektronicznych w ramach projektów 7PR. Współpracując z partnerami z całej UE, te specjalistyczne przedsiębiorstwa pomagają utrzymać pozycję Europy jako lidera w dziedzinie innowacyjnej mikroelektroniki. Firma Konarka Austria Forschungs und Entwicklungs GmbH była zaangażowana w dwa projekty tego rodzaju. W ramach inicjatywy Olatronics Project (10) jej pracownicy analizowali możliwość produkcji urządzeń elektronicznych, bazujących na cienkowarstwowych materiałach organicznych, podczas gdy celem projektu Flexibility (11) było znaczne zwiększenie konkurencyjności Europy w dziedzinie wielofunkcyjnych systemów bazujących na ultra-lekkich i ultra-cienkich, organicznych i wielkopowierzchniowych układach elektronicznych ('Organic and large-area electronics' - OLAE). Dzięki powyższym pracom badawczym powstaną komponenty obejmujące baterie (jednorazowe i wielokrotnego ładowania), ogniwa słoneczne, ładowarki prądu stałego, głośniki oraz wzmacniacze dźwięku. Od prac badawczych po rynek masowy Austria nie jest być może najbardziej zinformatyzowanym krajem UE, jednak z pewnością szczyci się rozbudowanym zapleczem badawczo-rozwojowym w dziedzinie TIK. Posiadając duże kompetencje w zakresie e-nauczania, systemów wbudowanych, bezpieczeństwa i poufności w kontekście Internetu Przyszłości, a także w projektowaniu i wytwarzaniu układów mikroelektronicznych, Austria jest domem dla kluczowych partnerów, uczestniczących w międzynarodowych projektach badawczych. Nadeszła pora, by austriackie MŚP skorzystały z dostępnych możliwości, dzięki czemu ekscytujące odkrycia poczynione w ramach projektów unijnych wzbogacą austriacką gospodarkę. - - - Projekty opisane w niniejszym artykule uzyskały wsparcie w ramach działania na rzecz wspierania technologii TIK, będącego częścią Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ('Competitiveness and Innovation Programme') lub w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). (1) Tclouds : chmury godne zaufania? Poufność i niezawodność internetowej infrastruktury krytycznej ('Tclouds: Trustworthy Clouds? Privacy and Resilience for Internet-scale Critical Infrastructure') (2) Ecrypt-II: Oferta usług dla Internetu Przyszłości ('Ecrypt-II: Service Offering for the Future Internet') (3) Utrustit: Użyteczne uwierzytelnianie w kontekście Internetu Przedmiotów ('Utrustit: Useable TRUST in the Internet of Things') (4) Service Web 3.0 (5) Next-Tell: Nowa generacja kształcenia ustawicznego ('Next-Tell: Next Generation Teach and Learning for Life') (6) Brain-I-Nets: Nowatorskie, inspirowane pracą mózgu paradygmaty zdobywania wiedzy w kontekście wielkoskalowych sieci neuronowych ('Brain-I-Nets: Novel brain-inspired learning paradigms for large-scale neuronal networks') (7) Hermes: Opieka kognitywna i doradztwo na rzecz aktywności w podeszłym wieku ('Hermes: Cognitive care and guidance for active aging') (8) Genesys: Generyczna platform dla systemów wbudowanych ('Genesys: Generic Embedded Systems Platform') (9) Athenis: Zintegrowany, nieulotny i wbudowany system pamięci na mikroukładzie, sprawdzony w branży motoryzacyjnej ('Athenis: Automotive tested high-voltage embedded non-volatile memory integrated SoC') (10) Projekt Olatronics: Opracowywanie i integrowanie procesów i technologii umożliwiających produkcję niedrogich, organicznych, wielkopowierzchniowych, elastycznych układów elektronicznych ('Olatronics Project: Development and integration of processes & technologies for the production of Organic Low-cost & large-Area flexible Electronics') (11) Flexibility: Elastyczne, wielofunkcyjne, giętkie, zintegrowane, ultra-lekkie i ultra-cienkie systemy ('Flexibility: Flexible Multifunctional Bendable Integrated Light-Weight Ultra-Thin Systems') Odnośniki do projektów na stronie CORDIS: - informacje na temat 7PR w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Tclouds w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu SOFI w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Utrustit w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Service Web 3.0 w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Next-Tell w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Brain-I-Nets w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Hermes w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Genesys w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Athenis w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Olatronics w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Flexibility w bazie danych CORDIS Pozostałe odnośniki: - strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej