Skip to main content

Promoting sexual- and reproductive health among adolescents in southern and eastern Africa – mobilising parents, schools, and communities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Działania na rzeczy sprzyjających zdrowiu zachowań młodzieży

Przy wsparciu finansowym UE grupa naukowców pracuje nad strategiami i interwencjami mającymi na celu poprawę zdrowia reprodukcyjnego. Grupą docelową projektu jest młodzież w wieku 12–15 lat z południowej i wschodniej Afryki. Instytucją docelową są szkoły, poprzez które program będzie dostarczany młodzieży.

Zdrowie

Zadaniem projektu PREPARE jest tworzenie interwencji opartych na badaniach, uwzględniających kwestie kulturowe i różnice płci, wspierających zrównoważony rozwój i społeczność oraz promujących zdrowie seksualne i reprodukcyjne. W zmianę zachowań seksualnych i reprodukcyjnych angażowani są rodzice, szkoły i całe społeczności. Głównym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych płciowo i zmniejszenie liczby niechcianych ciąż. W projekcie PREPARE postawiono sobie za cel opracowanie nowych i innowacyjnych metod interwencji i programów zintegrowanych z działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przez społeczności. Nakreślono sześć celów pośrednich wspomagających realizację prac projektu. Obejmują one badania formatywne wśród młodzieży z czterech afrykańskich miejscowości (Kapsztad i Limpopo (RPA), Dar es Salaam (Tanzania) oraz Kampala (Uganda)) w celu opracowania komponentów wyspecjalizowanych interwencji. Badania nad treścią i projektem materiałów zastosowanych podczas poprzednich interwencji zostaną przeprowadzone na tle nowych danych naukowych i odnośnych teorii. Naukowcy skorzystają z wyników prac w tych obszarach, aby zaprojektować i wdrożyć nowe programy najlepszej praktyki i promować zdrowe zachowania seksualne wśród młodzieży. Zostaną one przetestowane w Kapsztadzie i Dar es Salaam. Partnerzy projektu zamierzają też opracować i wdrożyć bardziej skoncentrowane interwencje w dwóch obszarach: po pierwsze w kwestii dialogu pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz wsparcia rodzicielskiego, a po drugie w kwestii norm kulturowych, wierzeń i postaw. Ponadto zostanie przeprowadzony przegląd istniejących skal i instrumentów do pozyskiwania danych, wraz z opracowywaniem nowych, które będą użyteczne w ocenie nowych programów interwencji na rzecz najlepszych praktyk i badań koncentrujących się na skuteczności. Końcowym zadaniem projektu jest ocena programów interwencyjnych z uwzględnieniem kryteriów jakościowych i ilościowych. W ramach projektu PREPARE przeprowadzono badania pilotażowe instrumentów do pozyskiwania danych i przeprowadzono ankiety wśród uczniów z Limpopo. Opracowano też instrument do badania najlepszych praktyk w Kapsztadzie i Dar es Salaam. Przygotowano ostateczną wersję pakietu najlepszych praktyk prowadzenia interwencji w Kapsztadzie i Dar es Salaam. Trwają prace nad udoskonaleniem czynności podczas zbierania danych początkowych i kontrolnych jak również przeprowadzaniem interwencji. Dane zostaną później poddane analizom statystycznym i umieszczone w raportach. Oczekuje się, że prace w ramach projektu PREPARE umożliwią dotarcie do szerokiej rzeszy uczniów i zaangażowanie szerszych kręgów społecznych, aby zrealizować korzystne zmiany w zachowaniach seksualnych i reprodukcyjnych młodzieży. Odchodzi się od tradycyjnych, opartych na programów interwencji, co współgra z długoterminową poprawą zdrowia seksualnego i ogólnie rozumianego osobistego bezpieczeństwa poprzez zmianę szkodliwych norm i niewłaściwego postrzegania rzeczywistości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania