Skip to main content

European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska infrastruktura do badania czynników silnie patogennych (ERINHA)

Plan działań ESFRI na 2008 rok umożliwił dostrzeżenie pilnego zapotrzebowania na odpowiednie i skoordynowane zapewnienie ochrony biologicznej poziomu 4 (BSL-4) w Europie, aby umożliwić Unii Europejskiej sprostanie wyzwaniom związanym z pojawianiem się lub powrotem silnie patogennych czynników, takich jak wirusy gorączki krwotocznej Nipah lub krymsko-kongijskiej albo wielolekooporne bakterie powodujące trudne do przewidzenia zagrożenia dla zdrowia publicznego, społeczeństwa i gospodarki.

Zdrowie

W finansowany przez UE projekt ERINHA (European research infrastructure on highly pathogenic agents) zaangażowali się naukowcy o specjalnościach medycznych i biologicznych, ministrowie państw, przedstawiciele przemysłu oraz instytucje sponsorskie, aby zwiększać potencjał badawczy i zacieśniać współpracę. Głównym celem było stworzenie otwartej, paneuropejskiej infrastruktury do badania i monitorowania silnie patogennych chorób zakaźnych oraz patogenów wielolekoopornych. Do badań nad patogenami z 4 grupy ryzyka niezbędne są wysoce wyspecjalizowane laboratoria o poziomie bezpieczeństwa biologicznego zaklasyfikowanym jako BSL4. W Europie istnieje 7 takich laboratoriów. Podjęto działania na rzecz zwiększenia koordynacji zarządzania zasobami, potencjału szkoleniowego i dostępności. Ponadto, w projekcie ERINHA stworzono listę ośrodków, w których potencjalnie zostaną zbudowane kolejne laboratoria BSL4 oraz opracowano plany finansowe i biznesowe, aby przyciągnąć inwestorów. Skontaktowano się już z agencjami finansowymi i przedstawicielami państw członkowskich UE. Uczestnicy projektu skonsultowali się z różnymi interesariuszami i ekspertami, aby ustalić najlepsze praktyki dotyczące zarządzania zasobami, bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej. Opracowano procedury, modele i narzędzia, które odpowiadają wymogom wobec użytkownika laboratoriów BSL4 oraz z powodzeniem zharmonizowano główne procedury bezpieczeństwa biologicznego, selekcji personelu i programów szkoleniowych. Przygotowano na przykład wytyczne dotyczące postępowania z silnie zakaźnym materiałem i transportowania go z laboratoriów BSL4. Przeprowadzono badania pilotażowe i działania diagnostyczne, aby ocenić użyteczność struktury koordynacyjnej ERINHA. W rezultacie, opracowano zalecenia dotyczące dalszej optymalizacji infrastruktury badawczej. Wygenerowano też oparte na dowodach naukowych najlepsze praktyki oraz ustalono, jakie istnieją jeszcze luki w wiedzy na temat zapewniania poziomu bezpieczeństwa BSL4. Projekt ERINHA umożliwił znaczące postępy w kierunku ustanowienia statusu prawnego infrastruktury badawczej, lecz jego uczestnicy nadal oczekują na oficjalną zgodę państw członkowskich. Podczas obecnej fazy przejściowej będą pracować na rzecz pozyskania wystarczających funduszy i sfinalizowania statusu prawnego. Wdrożenie infrastruktury badawczej ERINHA przełoży się na optymalne rozlokowanie ośrodków badawczych i zasobów BSL4. Tym samym będzie można uniknąć powielania prac oraz promować skuteczną wymianę informacji i współpracę w obrębie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). W rezultacie, znacząco poprawią się możliwości zwalczania dużych ognisk silnie patogennych chorób zakaźnych w Europie.

Słowa kluczowe

Patogen, infrastruktura badawcza, silnie patogenny, bezpieczeństwo biologiczne, BSL4, ochrona biologiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania