Skip to main content

Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases

Article Category

Article available in the folowing languages:

Folianowe nanourządzenia w leczeniu zapalenie stawów

Przewlekłe choroby zapalne, jak reumatoidalne zapalenie stawów (RA), dotykają ponad 80 mln osób na całym świecie. Skuteczność wykorzystywanych obecnie leków przeciw zapaleniu stawów jest ograniczona, a do tego ich stosowanie wiąże się z wysokimi kosztami, reakcjami alergicznymi i potencjalnie śmiertelnymi skutkami ubocznymi.

Zdrowie

Niestety wszystko wskazuje na to, że liczba osób cierpiących z powodu stanów zapalnych jedynie wzrośnie. Podawanie leków, takich jak metotreksat (MTX), pacjentom cierpiącym na RA jest związane z częstszym występowaniem letargu. Dlatego też istnieje pilna potrzeba wprowadzenia innowacyjnych narzędzi teragnostycznych do skutecznego leczenia takich zaburzeń. Komórki znane jako aktywowane makrofagi związane są z przewlekłym stanem zapalnym, a określone foliany są jego wskaźnikami lub markerami. Aby znaleźć sposób leczenia przewlekłych stanów zapalnych, zespół finansowanego przez UE projektu NANOFOL przystąpił do opracowania oszczędnych folianowych nanobiourządzeń (FBN) o wysokiej stabilności i ograniczonych skutkach ubocznych. Członkowie projektu NANOFOL skonstruowali nanonośniki przy użyciu nanocząsteczek o powierzchni pokrytej folianem. Nanonośniki mogą być także mediatorami leków przeciwzapalnych, takich jak MTX, małych interferujących RNA (siRNA) lub środków do obrazowania. Badania in vitro i in vivo (na modelach mysich z zapaleniem stawów) potwierdziły, że nośniki te są bioaktywne, stabilne, niecytotoksyczne i swoiste dla β-receptora folianu. Naukowcy zajęli się także identyfikacją innych markerów metodą badań przesiewowych białek powierzchniowych związanych z folianami, przy użyciu immunoprecypitacji i spektrometrii mas. Kilka potencjalnych antygenów można by wykorzystać do opracowania FBN na bazie przeciwciał o podwójnym działaniu. Jednocześnie zespół projektu NANOFOL przeprowadził analizy cyklu życia, socjo-ekonomiczną i nanobezpieczeństwa, aby zapewnić, że komercyjne zastosowanie tej technologii jest bezpieczne i opłacalne. Wyniki projektu rozpowszechniono podczas konferencji/kongresów, a także za pośrednictwem publikacji w czasopismach branżowych. Podsumowując, liposomalne urządzenia FBN będące nośnikiem MTX okazały się znacznie lepsze pod względem pożądanej biodostępności, mniejszej ilości skutków ubocznych, swoistości i skuteczności terapeutycznej w porównaniu z samym MTX. Poza RA, FBN mogą również znaleźć zastosowanie w leczeniu innych chorób, takich jak nowotwór, ponieważ w komórkach rakowych również dochodzi do ekspresji wysokich poziomów receptorów folianu na ich powierzchni. Już sam rynek chorób nowotworowych szacowany jest na miliardy dolarów, co sugeruje wysoką rentowność komercyjną FBN. Technologia ta może poprawić wyniki leczenia pacjentów i jednocześnie znacząco zmniejszyć czas ich hospitalizacji, a tym samym wydatki systemów opieki zdrowotnej. Komercjalizacja lub transfer technologii ponadto poprawi widoczność i konkurencyjność partnerów biznesowych projektu NANOFOL, a także europejskiego sektora opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe

Zapalny, reumatoidalne zapalenie stawów, metotreksat, folianowy, nanobiourządzenia, kapsułkowany, liposomalny, leki, niecytotoksyczny, przeciwciało, biodostępność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania