European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Improving National Capacities in Observation and Management of Marine Environment in Tunisia

Article Category

Article available in the following languages:

Tunezja i badania środowiska morskiego

Krajowy Instytut Nauk i Technologii Morskich w Tunezji (INSTM) zyskał międzynarodowe uznanie dzięki realizacji finansowanej przez UE inicjatywy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt INCOMMET (Improving national capacities in observation and management of marine environment in Tunisia) umocnił partnerstwo między UE a Tunezją w dziedzinie badań środowiska morskiego. Inicjatywa przyczyniła się także do zwiększenia udziału kraju w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz siódmym programie ramowym (7PR). Koordynacją projektu zajął się instytut INSTM, główny krajowy ośrodek badań oceanograficznych i dotyczących środowiska morskiego. Aby zwiększyć potencjał naukowy i technologiczny Instytutu przeprowadzono kursy szkoleniowe, warsztaty, programy partnerskie i wizyty przeznaczone dla personelu INSTM i studentów. Działania zrealizowane w ramach projektu INCOMMET koncentrowały się na problemach środowiskowych dotykających Tunezji, jak i globalnych, takich jak zmiana klimatu czy utrata bioróżnorodności. Partnerzy projektu przeanalizowali obecny stan wiedzy w Tunezji w zakresie badań morskich, szczególnie w związku z Małą Syrtą. Instytut INSTM, wraz z konsorcjum, podjął się zaprojektowania międzynarodowego laboratorium mieszanego oraz rozszerzenia umożliwiającego wspólną realizację unijnego programu badań. Niezależni eksperci z Kanady i Francji przeprowadzili ocenę słabych i mocnych stron INSTM. Zaspokojono potrzebę przedefiniowania strategii instytutu INSTM, zwłaszcza pod względem regulacji i nadzoru naukowego. Instytut z wielkim zaangażowaniem dąży do zwiększenia swojego potencjału w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem morskim i zasobami naturalnymi Tunezji. Międzynarodowy profil Instytutu podniesiono, ulepszając procedury komunikacyjne i informacyjne za pośrednictwem publicznie dostępnej strony internetowej oraz przez produkcję ulotek i materiałów naukowych w formie DVD i lokalnych konferencji skierowanych do partnerów społeczno-gospodarczych i zainteresowanych stron. Zorganizowano również międzynarodową konferencję. Projekt INCOMMET przyczyni się do zwiększenia autorytetu instytutu INSTM w zakresie doradztwa na rzecz regionalnych i krajowych prawodawców i zainteresowanych stron, a także promowania zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego w Tunezji i zarządzania zasobami naturalnymi kraju.

Słowa kluczowe

Badania środowiska morskiego, oceanografia, problemy środowiskowe, zrównoważony rozwój

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania