Skip to main content

Sustainable Food

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania nad żywnością otrzymują wsparcie

Lepsze techniki stosowane w zakresie przetwarzania, produkcji i dystrybucji żywności sprawią, że przemysł żywieniowy stanie się bardziej zrównoważony. Nowe skonsolidowane badania w tej dziedzinie pomogą Europie osiągnąć ten szczytny cel.

Zmiana klimatu i środowisko

W szybko rozwijającym się świecie, gdzie zrównoważony rozwój i środowisko mają kluczowe znaczenie dla przetrwania ludzkości, UE poszukuje sposobów na usprawnienie produkcji i dystrybucji żywności. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SUSFOOD (Sustainable food) zbadano sposoby tworzenia bardziej zrównoważonych systemów dostarczania żywności. Zespół projektowy zbadał możliwości usprawnienia produkcji i ograniczenia odpadów spożywczych przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Aby osiągnąć te cele, w ramach projektu zacieśniono współpracę naukową między krajami członkowskimi UE a państwami stowarzyszonymi. Zespół projektowy koncentruje się na problemach, takich jak: niedożywienie, otyłość, nierówność społeczna i konkurencyjność w przemyśle rolno-spożywczym. W oparciu o multidyscyplinarne podejście obejmujące rożne dziedziny, od inżynierii żywności po biologię, w ramach projektu zbadano cały łańcuch dostaw żywności, od hodowli po konsumpcję, który składa się m.in. z przetwarzania, pakowania, transportu, handlu detalicznego, przechowywania i zakupu. Zespół projektowy promował współpracę wśród organizacji, aby wesprzeć badania poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, łączenie zasobów, wymianę wiedzy i wspieranie konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego. Zespół projektowy zachęcał w szczególności do prowadzenia badań i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Opracował ponadto zalecenia dotyczące zastosowania podejścia składającego się z czterech kroków. Podejście to zakładało wymianę informacji, eliminację pokrywających się działań, konsolidację wspólnej wizji oraz propozycje prowadzenia wspólnych badań. Dwie propozycje wynikły z projektu i dotyczyły tematów, takich jak: wydajność zasobów, innowacyjne sposoby przetwarzania żywności, zachowanie konsumentów oraz wykorzystanie nowych surowców w produktach żywnościowych. W ramach projektu SUSFOOD utworzono także metabazę wiedzy w celu zbierania, mapowania i analizy istotnych danych dla krajów Europy i spoza Europy, aby udostępnić powiązane badania. Nowe innowacje i badania w tej dziedzinie zapewnią Europie oraz pozostałym częściom świata bardziej zrównoważoną przyszłość.

Słowa kluczowe

Zrównoważony rozwój, zrównoważone systemy dostaw żywności, odpady, niedożywienie, łańcuch dostaw żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania