Skip to main content

Identifying best practices for care-dependent elderly by Benchmarking Costs and outcomes of community care

Article Category

Article available in the folowing languages:

Określenie najlepszych praktyk w zakresie opieki zdrowotnej dla osób starszych żyjących w społeczności lokalnej i wymagających opieki

Wraz z kurcząca się siłą roboczą i jednocześnie zwiększonymi wymaganiami wobec służby zdrowia, wynikającymi z wzrastającej populacji ludzi starszych, Europa potrzebuje bardziej wydajnych finansowo systemów służby zdrowia. Aby to osiągnąć, twórcy polityki potrzebują informacji, jaki typ opieki społecznej zapewnia najlepsze wyniki przy najniższej cenie.

Społeczeństwo
Zdrowie

Naukowcy uczestniczący w projekcie IBENC (Identifying best practices for care-dependent elderly by benchmarking costs and outcomes of community care) opracowali metodę identyfikacji i wdrożenia najlepiej sprawdzających się praktyk w organizacjach opieki społecznej dla zależnych osób starszych. Ich podejście obejmuje nową metodę określenia wzorcowego poziomu opieki, zarówno pod względem kosztów, jak i jakości. Zespół opisał również cechy dobrze funkcjonujących organizacji i ich personelu. W Belgii, Finlandii, Niemczech, Islandii, Włoszech i Holandii przeprowadzono badania wzdłużne z wykorzystaniem interRAI-HC, które pozwoliły na zgromadzenie danych dotyczących zdrowia, funkcjonowania i wykorzystania zasobów przez 2884 beneficjentów programów opieki społecznej. Przeprowadzono również dodatkowe badania wśród 1067 specjalistów i 36 organizacji opieki społecznej. W celu dokonania ogólnej oceny jakości opieki zastosowano dwa wskaźniki pochodzące z ocen interRAI-HC. Wskaźniki Independence Quality Scale (IQS) oraz Clinical Balance Quality Scale (CBQS) odzwierciedlają względne wyniki organizacji w zakresie utrzymania niezależności funkcjonalnej klientów, a tym samym poprawy ich funkcjonowania. Obliczono również średnie koszty korzystania z opieki dla wszystkich organizacji przez okres sześciu miesięcy. Określono wzorce dla organizacji i modeli opieki dotyczące jakości i kosztów wykorzystania opieki, korzystając ze zintegrowanego wskaźnika efektywności organizacji. Określono czynniki kadry pracowniczej związane z wydajnością: przewidywalność, wymagania emocjonalne, wpływ, obciążenie fizyczne oraz wymagania ilościowe dotyczące pracy i rodzaj umowy (pełny wymiar godzin, niepełny wymiar godzin/praca tymczasowa/stała). Na efektywność organizacji miały wpływ również takie czynniki, jak świadczenie opieki zorientowane na pacjenta, dostępność specjalistów oraz monitorowanie jakości opieki. Ta nowa metoda badań porównawczych to uzasadniony i oparty na dowodach sposób na zidentyfikowanie najlepszych praktyk, dzięki którym można osiągnąć dobre wyniki przy niskich kosztach. Działania mające na celu rozpowszechnienie wyników projektu obejmowały uruchomienie strony internetowej projektu (służącej zarówno do publicznego przekazywania informacji, jak i do wewnętrznej komunikacji), pięć publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach, ponad 20 prezentacji na międzynarodowych konferencjach, seminariach internetowych i finałowej konferencji w Brukseli (Belgia). Prace i wyniki projektu IBENC poszerzą wiedzę na temat wydajności dostarczania opieki zdrowotnej w Europie oraz oferują obiektywne metody znalezienia najlepszych praktyk. Wyniki projektu przyczynią się więc do poprawy zdrowia publicznego, umożliwiając dłuższe niezależne życie osobom starszym.

Słowa kluczowe

Niezależne życie, osoby starsze, opieka zdrowotna, IBENC, opieka społeczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania