Skip to main content

BIMcert – 1. Construction skills, 2. Energy efficiency, 3. Regulating supply chains, 4. Tackling climate change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy system certyfikacji umiejętności w zakresie BIM w sektorze budowlanym

Aby pomóc w przygotowaniu sektora architektonicznego, inżynieryjnego i budowlanego na podwójne wyzwanie w postaci konieczności zapewnienia efektywności energetycznej budynków i cyfryzacji, platforma szkoleń internetowych BIMcert skupia się na modelowaniu informacji o budynku jako narzędziu wspomagającym obniżenie emisyjności budynków w całym ich cyklu życia.

Energia

Oczekuje się, że budynki o zerowym zużyciu energii staną się normą do 2050 roku, a narzędzia modelowania informacji o budynku (BIM) będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację tego celu. Jednak pomimo tego, że Europa rozpoczęła już starania ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej, duża część sektora architektonicznego, inżynieryjnego i budowlanego nadal nadrabia straty. Z jakimi problemami się borykają? Brak kompetencji w zakresie zrównoważonego budownictwa, powolne przyswajanie umiejętności cyfrowych w zakresie budownictwa, brak norm oraz indywidualne bariery, takie jak brak motywacji, czasu i pieniędzy. „BIM staje się sercem nowego, świadomego sposobu pracy w sektorze budowlanym. Rozwiązania tego typu pozwalają na modelowanie zużycia energii w przeciągu całego cyklu życia budynku i dostarczają operatorom narzędzi umożliwiających im współpracę”, mówi Paul McCormack, kierownik ds. innowacji w Belfast Metropolitan College i koordynator projektu BIMcert. „Choć potencjał rozwiązań BIM jest ogromny, stopień ich wykorzystania jest nadal w powijakach. Co więcej, różni się on w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstw”. McCormack jest o tym przeświadczony. Dzięki ankiecie, w której zebrano 550 odpowiedzi zarówno od pojedynczych specjalistów, jak i przedstawicieli branży, konsorcjum BIMcert udało się stwierdzić, że 29 % firm uważa, że rozczarowujący stopień przyjęcia BIM wynika z braku wiedzy. Kolejne 38 % przypisuje tę porażkę kwestiom budżetowym, ten sam odsetek zrzuca to na karb braku wsparcia wśród pracowników. Projekt BIMcert zajmuje się jednocześnie wszystkimi trzema problemami dzięki kompleksowej, łatwo dostępnej platformie szkoleniowej i kwalifikacyjnej mającej na celu wyrównanie szans. „Opracowaliśmy pakiety szkoleniowe, które zamiast długotrwałego i sztywnego wielomodułowego procesu akredytacji wykorzystują cyfrowy proces mikroakredytacji. Taka postać pozwala uczestnikom podążać ich własną ścieżką kształcenia, zamiast narzuconego z góry, znormalizowanego planu”, wyjaśnia McCormack.

Nowatorska ścieżka

Ścieżka kształcenia różni się od typowych programów szkoleniowych. Kluczowa innowacja polega na personalizacji: system ten automatycznie dostosowuje się do doświadczenia uczących się specjalistów, aby zapoznać ich z nowymi narzędziami BIM i związanymi z nimi technologiami cyfrowymi. Dokonano również porównań pomiędzy różnymi narzędziami i technologiami, podkreślając ich zalety zarówno na poziomie poszczególnych specjalistów, jak i całej branży. Dostępne są różne moduły dla różnych uczestników (właścicieli, zarządców obiektów itp.) oraz dotyczące różnych działań budowlanych (nowych lub remontowanych budynków). Zespół projektowy opracował również specjalne treści dla zarządców publicznych i inwestorów: „Podnoszenie kwalifikacji z własnej inicjatywy skłoni zainteresowane strony z branży do zaangażowania się w rozwój zawodowy i wdrażanie umiejętności w zakresie cyfryzacji i zrównoważonej energii” – cieszy się McCormack.

Cyfrowe CV

Pod koniec procesu nauki platforma tworzy profil ucznia, w którym wymieniane są nowo nabyte umiejętności. Użytkownicy mogą sporządzić swoje własne cyfrowe CV (paszport umiejętności w zakresie BIM), a dzięki certyfikacji przez podmiot zewnętrzny mogą łatwo udowodnić swoje umiejętności w dowolnym miejscu w Europie. Oczekuje się, że taka standaryzacja zwiększy zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie BIM, a jednocześnie zapewni przedsiębiorstwom i pracownikom wystarczającą ilość bodźców motywujących do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy. Konsorcjum koncentruje się obecnie na swoim planie komercjalizacji rozwiązania i utworzyło sojusz BIMalliance w celu zapewnienia rozwiązań cyfrowych, umiejętności i szkoleń dla sektora budowlanego. „Najważniejszym rezultatem będzie wykwalifikowanie siły roboczej w sektorze budowlanym w zakresie poprawy zrównoważonego charakteru budynków. Jest to konieczne, ponieważ 70 % przedsiębiorstw budowlanych uważa, że podmioty, które nie będą stosować narzędzi cyfrowych, znikną z rynku”, podsumowuje McCormack. Projekt BIMcert umożliwi im nie tylko konkurowanie w nowym środowisku budowlanym, stawiającym na zrównoważony rozwój, ale także potwierdzi status BIM jako najbardziej efektywnej technologii mającej na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym.

Słowa kluczowe

BIMcert, budownictwo, efektywność energetyczna, cyfryzacja, BIM, modelowanie informacji o budynku, e-learning

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania