Skip to main content

Determining (epi)genetic therapeutic signatures for improving lung cancer prognosis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zastosowanie genomiki w terapii raka płuc

Postępy w rozwoju technologii analizy genomu skierowały badania nad rakiem w stronę odkrywania biomarkerów i celów terapeutycznych. Europejskie konsorcjum przeprowadziło gruntowną analizę omiczną i zidentyfikowało nowe cele, które posłużą do personalizacji leczenia nowotworów.

Zdrowie

Finansowany przez UE projekt CURELUNG (Determining (epi)genetic therapeutic signatures for improving lung cancer prognosis) prowadziła jedna z wiodących europejskich grup w dziedzinie raka płuc. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik definiowano genetyczny i epigenetyczny profili tego raka. Wykorzystano zmiany profilu genetycznego poznanych genów nowotworowych w komórkach raka płuca w celu określenia profilu, zdefiniowania częstotliwości oraz ustalenia akumulacji poszczególnych histopatologicznych podtypów zmiany każdego genu. Powinno to pomóc w klasyfikacji pacjentów z rakiem płuc, którzy wymagają podobnych terapii. Analiza globalnej ekspresji genu oraz polimorfizmu jednego nukleotydu (SNP) ujawniła dezaktywację genu supresorowego nowotworu (PARD3) związanego z biegunowością komórki. Ta molekularna i genetyczna analiza połączona była z histologiczną oceną próbek raka płuca pobranych od kohort pacjentów z różnych grup wchodzących w skład konsorcjów. Zmiany epigenetyczne i analiza metylacji wskazuje na ogólną hipermetylację lub zróżnicowany wzorzec metylacji w komórkach raka płuca sugerując, że wyciszenie genu jest częstym zjawiskiem. Profile ekspresji i splicingu mikroRNA dostarczyły innych czynników predykatywnych, które mogłyby być użyte do rozróżnienia guza od prawidłowej tkanki na wczesnych etapach raka płuc. Prowadzone prace nad modelami raka płuca pomogą zwiększyć skuteczność badań przesiewowych różnych leków. Testowano bibliotekę 267 małych organicznych cząsteczek z różnych klas chemicznych pod kątem możliwości celowania w kilka onkogennych ścieżek sygnalizacji i celów molekularnych. Naukowcy z projektu CURELUNG stworzyli nowy model raka płuc u myszy i udowodnili możliwość zastosowania pobranych od pacjentów ksenograftów do badań nad nowymi lekami. Zespół zidentyfikował również liczne związki docelowe do tworzenia nowych terapii. Randomizowane badanie fazy III umożliwiło porównanie kierowanej farmakogenomicznie chemioterapii pomocniczej z chemoterapią pomocniczą w niedrobnokomórkowym raku płuc. Do sukcesów projektu CURELUNG należy włączenie nowo odkrytych markerów do praktyki klinicznej i opublikowanie wyników w prestiżowych recenzowanych czasopismach. Uczestnicy projektu wspomogli również największą sieć molekularnych badań przesiewowych raka płuc: Network Genomic Medicine.

Słowa kluczowe

Rak płuc, genetyczny, epigenetyczny, ekspresja genów, randomizowane badanie fazy III, chemioterapia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania