Skip to main content

Study of the molecular mechanisms that regulate SCN5A expression

Article Category

Article available in the folowing languages:

Molekularne podstawy nieprawidłowej pracy serca

Europejscy naukowcy badali molekularne podstawy arytmii sercowych. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ regulacji ekspresji genów jako potencjalną przyczynę chorób arytmogennych.

Zdrowie

Choroba Brugadów (BrS) jest dziedzicznym schorzeniem serca charakteryzującym się nieprawidłowym wzorcem elektrokardiograficznym i wysokim ryzykiem nagłej śmierci sercowej. Aż do 24% przypadków ma mutacje genu SCN5A, który koduje podjednostkę zależnego od potencjału kanału sodowego (NaV1.5) w sercu. Mutacje te prowadzą do utraty funkcji NaV1.5 i zmieniają potencjał czynnościowy serca. Zidentyfikowano dodatkowe mutacje innych genów kanałów jonowych, lecz wciąż prawie 70% przypadków BrS ma nieznaną etiologię. Pierwszoplanowym celem finansowanego przez UE projektu SODIUM CHANNEL (Study of the molecular mechanisms that regulate SCN5A expression) było wyjaśnienie mechanizmów molekularnych regulacji ekspresji SCN5A. Zgodnie z hipotezą roboczą, pewien procent BrS o nieznanym podłożu może być spowodowany właśnie przez deregulację ekspresji SCN5A. Naukowcy przeprowadzili analizę immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) na genie SCN5A w obrębie tkanki serca. Zidentyfikowali nieznane dotąd mechanizmy regulacji transkrypcji genu SCN5A w ludzkim sercu. Wyjaśnili rolę czynnika transkrypcyjnego GATA4, który we współpracy z GATA5 wzmacniał aktywność promotora SCN5A i indukował transkrypcję genów. Ponadto przebadano rolę mikroRNA w regulacji potranskrypcyjnej genu SCN5A i fizjologiczny wpływ metylacji reszt argininowych kanału NaV1.5 w tkance sercowej człowieka. Stworzono metodę identyfikacji mutacji patogennych w regionach regulatorowych genu SCN5A. Reasumując, dzięki badaniu SODIUM CHANNEL odkryto nowe mechanizmy molekularne regulacji kanału sodowego NaV1.5 w sercu. Wyniki te przecierają szlaki badaniom chorób serca i powinny wpłynąć na diagnozowanie i leczenie BrS oraz innych chorób arytmogennych.

Słowa kluczowe

Choroba Brugadów, nagła śmierć sercowa, mutacja, SCN5A, kanał sodowy NaV1.5, GATA-4

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania