Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikroenkapsulacja dla lepszego zdrowia skorupiaków

Skorupiaki potrafią akumulować pozostałości fekaliów ludzkich i zwierzęcych oraz toksyny pochodzące z zakwitów glonów, co rodzi poważne następstwa dla zdrowia publicznego i gospodarki. Dlatego zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczenia i chorób skorupiaków należy do najważniejszych priorytetów.

Zdrowie

Projekt "Bio-engineered micro encapsulation of active agents delivered to shellfish" (BEADS) powstał, aby rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniem i chorobami. Konsorcjum postanowiło poprawić odpowiedź immunologiczną skorupiaków oraz skuteczność oczyszczania przy pomocy substancji czynnych otrzymanych bezpośrednio przy pomocy mikroenkapsulacji. Różnym gatunkom skorupiaków podawano wchłaniane przez układ pokarmowy kapsułki zawierające alginian, nierozpuszczalny galaretowaty węglowodan występujący w wodorostach. Wyniki tych badań wskazują, że szybkość przyswajania pokarmu jest powiązana z wielkością mikrokapsułek, tak że najmniejsze z nich trawione są najszybciej. Eksperymenty wykazały też skuteczność stosowania technologii mikrokapsułek w podawaniu substancji biologicznych, takich jak bakterie, skorupiakom. W trakcie realizacji projektu BEADS wyizolowano duże ilości bakterii. Niektóre zostały wyizolowane ze skorupiaków skażonych kwasem okadaikowym i kwasem domoikowym i scharakteryzowane przy pomocy technologii sekwencjonowania molekularnego. Wyniki tych analiz wskazują na dużą różnorodność szczepów bakterii. Kolejne doświadczenia wykorzystujące toksyny doprowadziły do wybrania czterech izolatów bakteryjnych ze względu na ich zdolność do rozkładania substancji toksycznych w warunkach laboratoryjnych. Na dużej liczbie bakterii przeprowadzono badanie przesiewowe mające na celu wykrycie działania przeciwbakteryjnego przeciwko szeregowi chorobotwórczych bakterii i wirusów. Przy pomocy sekwencjonowania DNA w szczepach Listeria monocytogenes wyizolowanych z owoców morza zidentyfikowano bakterię kwasu mlekowego. Wyizolowano substancję czynną (E. hirae 3M21) i oceniono w słonej wodzie wskaźniki przeżywalności wolnych oraz enkapsulowanych E. hirae 3M21. Badania przeprowadzono także w płynach gruczołów trawiennych muli i ostryg. Nie wykazały one utraty zdolności do przeżycia. Przeprowadzono serię doświadczeń mających na celu określenie wpływu mikroenkapsulacyjnych czynników pobudzających odporność na układ immunologiczny ostryg. Celem było pobudzenie odpowiedzi tych czynników na pasożyta ostryg Bonamia ostrae. Stwierdzono obniżenie wskaźników śmiertelności oraz skutków chorób oraz zwiększoną zdolność do zwalczania chorób. Projekt LBEADS pomoże zatem chronić zdrowie publiczne przed skażonymi skorupiakami oraz ograniczyć straty ekonomiczne ponoszone przez wszystkie sektory i społeczności zaangażowane w produkcję skorupiaków.

Słowa kluczowe

Mikrokapsułka, skorupiaki, odpady, zakwit glonów, zdrowie publiczne, skażenie, choroby, biomodyfikowane, substancje czynne, odpowiedź immunologiczna, skuteczność oczyszczania, alginowy, technologia, bakterie, kwas okadaikowy, domoikowy, sekwencjonowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania