Skip to main content

Fate and Impact of Atmospheric Pollutants

Article Category

Article available in the folowing languages:

UE i Chiny współpracują w dziedzinie jakości powietrza i zmiany klimatu

Europejskie i chińskie instytucje naukowe utworzyły sieć badawczą, której zadaniem jest pogłębianie wiedzy na temat jakości powietrza i zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiana klimatu i jakość powietrza należą do najpilniejszych globalnych wyzwań, a zależność między nimi jest skomplikowana. Aby móc rozwiązać te problemy, decydenci potrzebują pełnych i ugruntowanych naukowo informacjo o powietrzu, którym oddychamy. W tym kontekście UE dofinansowała realizację projektu AMIS (Fate and impact of atmospheric pollutants). Celem inicjatywy było założenie sieci badawczej zajmującej się badaniem zachodzących w atmosferze procesów chemicznych, które wpływają na jakość powietrza i zmianę klimatu. W projekcie AMIS powstało multidyscyplinarne konsorcjum zrzeszające chemików, fizyków i specjalistów od modelowania. Odzwierciedla ono interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, które można umiejscowić na przecięciu kilku różnych dyscyplin, takich jak fizyka, chemia, inżynieria i meteorologia. W skład nowego konsorcjum weszło 14 podmiotów: 9 z państw członkowskich UE oraz 5 z Chin. Partnerskie ośrodki badawcze wniosły swój wkład w postaci wiedzy z zakresu monitoringu terenowego, pomiarów laboratoryjnych oraz modelowania komputerowego. W ramach inicjatywy AMIS prowadzono badania nad chemią atmosfery i jej transformacją oraz wpływem trwałych zanieczyszczeń organicznych i węglowodorów poliaromatycznych. Badano również aerozole z pyłu mineralnego, wpływ stosowania materiałów fotokatalitycznych na jakość powietrza oraz ilość emisji gazów cieplarnianych na styku między ziemią i powietrzem w wybranych miejscach na terenie Chin i Europy. Ponadto, uczeni brali udział w warsztatach, szkoleniach i międzynarodowych wymianach naukowych. Szkolenia oferowane przez sieć oraz kontakt z międzynarodowymi liderami w dziedzinie badania jakości powietrza i zanieczyszczeń obecnych w atmosferze będą niezwykle korzystne dla rozwoju zawodowego początkujących badaczy. Projekt AMIS umocnił ogólnoświatową współpracę w zakresie badań nad atmosferą i walki z problemem zmiany klimatu.

Słowa kluczowe

Jakość powietrza, zmiana klimatu, AMIS, zanieczyszczenie powietrza, trwałe zanieczyszczenia organiczne, węglowodory poliaromatyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania