Skip to main content

EPIC-CVD: Individualised CVD risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to Europe's diverse populations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Spersonalizowana opieka w przypadku ryzyka chorób serca

Choroba wieńcowa (ChNS) i udar — dwie wiodące przyczyny zgonów i niepełnosprawności w Europie — kosztują służbę zdrowia ponad 170 miliardów euro. Jednakże można byłoby uniknąć dziesiątków tysięcy tych wywołanych chorobą układu krwionośnego (CVD) zgonów.

Zdrowie

Jako że populacja europejska się starzeje, znalezienie bazujących na dowodach metod dokładnej i wczesnej diagnozy oraz skuteczniejszego leczenia CVD staje się coraz ważniejsze. Finansowany przez UE projekt EPIC-CVD (Individualised CVD risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to Europe's diverse populations) ustanowiono, aby dostarczyć klinicystom i politykom spersonalizowanych narzędzi prognostycznych. Celem projektu EPIC-CVD było rozwinięcie wcześniejszych badań nad przewidywaniem ryzyka CVD z wykorzystaniem zasobów populacyjnych, technologii biomarkerów i badań translacyjnych. Do tego interdyscyplinarnego, ogólnoeuropejskiego konsorcjum należy 28 uczestników z 10 krajów Europy, specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu badań translacyjnych, epidemiologii i technologii diagnostycznej. Uczestnicy projektu zidentyfikowali 11 000 przypadków udarów i pozyskali od tych pacjentów próbki biologiczne do testów. Tym samym jest to jedno z największych badań epidemiologicznych nad udarem. W większości spośród 42 000 próbek oznaczyli oni również biomarkery substancji odżywczych takich jak kwasy tłuszczowe, witamina C, metabolity witaminy D i karotenoidy. Do porównania użyto próbek od osób chorych na CVD i z grupy kontrolnej. Skupiono się również na identyfikacji biomarkerów "naturalnych", takich jak warianty genetyczne, długość telomerów i składniki surowicy. Specjalnie do badania długości telomerów leukocytów naukowcy stworzyli i przetestowali wysokoprzepustowe, monochromatyczne, multipleksowe, ilościowe testy PCR. Pilotażowe badania na 40 000 uczestnikach projektu EPIC-CVD potwierdziły skuteczność tego testu w porównaniu z metodą "Southern blotting", która jest obecnie złotym standardem. Najważniejszym zadaniem tego projektu było zapewnienie nowatorskiej oceny ryzyka CVD do zastosowań klinicznych, która przyniesie korzyści dla zdrowia publicznego. Poprzez systematyczne przeglądy wybrano najbardziej obiecujące, modyfikowalne metody oceny i przewidywania ryzyka CVD. Poczyniono znaczne postępy w analizie opłacalności i tworzeniu narzędzia do oceny ryzyka ze strony układu krążenia. Głównym osiągnięciem było uzyskanie zgody komisji bioetycznej na przeprowadzenie randomizowanego badania klinicznego — INFORM, oceniającego użyteczność kliniczną oceny ryzyka CVD u 1000 pacjentów. Największym pojedynczym osiągnięciem projektu EPIC-CVD było dostarczenie klinicystom i politykom bazującej na dowodach listy opcji. Mają one służyć celowanym i tanim metodom oceny ryzyka wystąpienia CVD. Są one dostosowane do potrzeb zróżnicowanych populacji europejskich. Wpłyną też na zdrowie i dobre samopoczucie obywateli, jak również zwiększą innowacyjność i konkurencyjność badawczą w UE.

Słowa kluczowe

Choroba układu krwionośnego, EPIC-CVD, biomarkery, badania translacyjne, wysokoprzepustowe, monochromatyczne, multipleksowe, ilościowe testy PCR

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania