Skip to main content

Functional analysis of RasGRP1 SNPs in autoimmune disease

Article Category

Article available in the folowing languages:

Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genach związanych z autoimmunizacją

Autoimmunizacja jest przewlekłym stanem zapalnym, w którym pośredniczą limfocyty T i B. Dostępne obecnie terapie nie pozwalają na wyleczenie chorób autoimmunologicznych, co rodzi konieczność opracowania alternatywnych, precyzyjnie ukierunkowanych rozwiązań.

Badania podstawowe
Zdrowie

W przebiegu autoimmunizacji dochodzi do zaburzenia mechanizmów doboru limfocytów. Prowadzi to do produkcji przeciwciał, które mogą wywołać reakcje immunologiczne skierowane przeciwko różnym tkankom i organom. Z autoimmunizacją powiązano kilka rodzajów komórek układu odpornościowego i procesów biologicznych, włączając w to nieprawidłową stymulację limfocytów B przez limfocyty T CD4+. Badania asocjacyjne całego genomu w kontekście choroby autoimmunologicznej znanej pod nazwą tocznia rumieniowatego układowego (SLE) wykazały istnienie genów podatności, pogłębiając naszą wiedzę o genetycznych podstawach choroby. Niewiele wiadomo jednak o rozregulowanych szlakach sygnałowych w limfocytach T i B u osób chorych na SLE. Co więcej, uczeni łączą polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) w pobliżu genu RasGRP1 z podatnością na choroby autoimmunologiczne, a u pacjentów cierpiących na SLE zidentyfikowano warianty splicingowe RasGRP1. Gen RasGRP1 jest ważnym czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych, którego działanie obserwowane jest na szlaku sygnałowym od receptora antygenowego limfocytów T. Ponadto uważa się, że stymulowany przez mikro RNA spadek ekspresji RasGRP1 wpływa na czynność limfocytów T CD4+ za pośrednictwem nieznanego jeszcze mechanizmu. W ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu AUTOIMMUNITY RASGRP1 sprawdzono, w jaki sposób SNP i mutacje w obrębie genu RasGRP1 sprzyjają powstawaniu chorób autoimmunologicznych. Naukowcy stworzyli system oparty na linii komórkowej, a następnie poddali analizie wpływ mutacji punktowych na funkcjonowanie RasGRP1 i dalsze przekazywanie sygnałów. Zespół odkrył, że kilka polimorfizmów pojedynczych nukleotydów wpływa na aktywność RasGRP1, zdobywając przy tym cenne informacje na temat procesu przechodzenia tego białka ze stanu nieaktywnego w aktywny. Oprócz tego w próbkach pobranych od pacjentów w aktywnym stadium choroby wykryto nieprawidłowe poziomy ekspresji wspomnianego genu, które mogą być regulowane przez regiony wzmacniające RasGRP1. Podsumowując, wyniki projektu AUTOIMMUNITY RASGRP1 dostarczyły podstawowych informacji na temat sposobu regulacji aktywności i ekspresji RasGRP1. Badania dotyczące związków pomiędzy strukturą a funkcją tego genu pomogą w przyszłości opracować inhibitory drobnocząsteczkowe pozwalające obniżyć nieprawidłowy poziom ekspresji RasGRP1 obserwowany u pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne. Biorąc pod uwagę udział RasGRP1 w przebiegu chorób nowotworowych, kliniczne znaczenie tych odkryć nie ogranicza się jedynie do autoimmunizacji.

Słowa kluczowe

Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów, autoimmunizacja, toczeń rumieniowaty układowy, RasGRP1, AUTOIMMUNITY RASGRP1

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Wyznaczanie trendów w nauce
Badania podstawowe

6 Października 2022