Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Młodzi ludzie są zainteresowani nauką, ale nie interesuje ich kariera naukowa

Najpierw dobra wiadomość: młodzi Europejczycy wykazują w przeważającej części zainteresowanie nauką i technologią (NiT) i mają pozytywne nastawienie do korzyści, jakie przynoszą one społeczeństwu - wedle wyników badania przeprowadzonego przez Eurobarometr na temat postaw młody...

Najpierw dobra wiadomość: młodzi Europejczycy wykazują w przeważającej części zainteresowanie nauką i technologią (NiT) i mają pozytywne nastawienie do korzyści, jakie przynoszą one społeczeństwu - wedle wyników badania przeprowadzonego przez Eurobarometr na temat postaw młodych ludzi wobec nauki. Złą wiadomością jest fakt, że niewielu z nich jest zainteresowanych karierą naukową. Badanie przeprowadzono na około 25.000 osób w wieku od 15 do 25 lat zamieszkujących we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Młodych ludzi pytano o ich zainteresowanie wiadomościami w ogóle oraz tymi związanymi z NiT w szczególności, o ich opinie na temat badań naukowych i naukowców, o wiedzę na temat wybranych innowacji naukowych, o opinie na temat możliwych zagrożeń dla zdrowia wiążących się z pewnymi czynnikami oraz o ich zainteresowanie zgłębianiem tematów naukowych w przyszłości. Sondaż wykazał, że 67% respondentów jest zainteresowanych wiadomościami z zakresu nauki i technologii (wobec niemal 90% zainteresowanych wiadomościami z dziedziny kultury i rozrywki, 67% wyrażających zainteresowanie wiadomościami sportowymi oraz nieco poniżej 45% utrzymujących, że są zainteresowani wiadomościami gospodarczymi i politycznymi). Wedle wyników badania, młodzi mężczyźni są bardziej skłonni do zainteresowania się wiadomościami naukowymi i technologicznymi niż młode kobiety. W dziedzinie NiT najpopularniejszymi zagadnieniami są "nowe wynalazki i technologie" oraz "Ziemia i środowisko". Niemal 90% badanych stwierdziło, że są umiarkowanie lub bardzo zainteresowani tymi tematami. Zdrowie i medycyna oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) również cieszą się popularnością, bowiem niemal dwie trzecie respondentów odpowiedziało, że są umiarkowanie lub bardzo zainteresowani "wszechświatem, niebem i gwiazdami". Co zaś się tyczy postaw młodych ludzi wobec nauki, 82% zgodziło się ze stwierdzeniem, że "nauka przynosi więcej korzyści niż szkody". Powszechną akceptacją cieszył się również pogląd, że nauka może poprawić jakość naszego życia i pomóc w wyeliminowaniu biedy i głodu. Jednakże ponad trzy czwarte respondentów przychyliło się do zdania, że prowadzone obecnie badania pozostają pod nadmierną presją by przynieść dochód. Zdaniem młodych ludzi, nauka powinna służyć głównie rozwijaniu wiedzy. W zakresie polityki badań jedna czwarta stwierdziła, że obywatele powinni mieć decydujące zdanie na temat sposobu wykorzystywania środków na badania w swoim kraju. Jedna piąta wskazała w tej kwestii na społeczność naukową, a 18% stwierdziło, że to rząd powinien mieć najwięcej do powiedzenia. Następnie około 16% przyznałoby największy wpływ organizacjom naukowym, a 13% wskazało na UE. Przedsiębiorstwa prywatne i media zdobyły, każde zaledwie po 2% głosów. Znakomita większość młodych ludzi zgadza się, że należy zadbać o większą koordynację badań naukowych między państwami członkowskimi UE. Szerokim poparciem cieszył się również pogląd, że zarówno UE jak i rządy poszczególnych państw powinny przeznaczać więcej środków na badania. Niemniej pomimo wyraźnego zainteresowania badaniami i zrozumienia ich wagi dla społeczeństwa, młodzi ludzie okazali się mniej zainteresowani studiowaniem tych zagadnień. Zaledwie 19% przyznało, że zdecydowanie rozważa studia w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych. W dziedzinie biologii i medycyny wynik wynosi 13%, podczas gdy w przypadku inżynierii i nauk przyrodniczych wyniki wyniosły odpowiednio 11% i 10%. Zaledwie 8% stwierdziło, że zdecydowanie rozważa matematykę jako przedmiot przyszłych studiów. "Cieszę się, że nauka jest stymulacją dla młodych Europejczyków" - powiedział Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań. "Sondaż Eurobarometru pokazuje, że w młodym pokoleniu drzemie potężny potencjał zainteresowania i wsparcia dla nauki. Jednakże niskie zainteresowanie studiami inżynierskimi i naukowymi to główne źródło niepokoju, podobnie jak dysproporcja płci. Musimy odwrócić ten trend, ponieważ utalentowane i wykształcone głowy są najważniejszym kapitałem UE w kontekście globalnej konkurencji."

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

22 Czerwca 2010