Skip to main content

Personalised Connected Care for Complex Chronic Patients

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cyfrowe narzędzia wspierają usługi zintegrowanej opieki dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi

Pacjenci ze złożonymi chorobami przewlekłymi cierpią na liczne choroby współistniejące i często wymagają ciągłej opieki w domu. W ramach europejskiej inicjatywy opracowano inteligentny system samodzielnego zarządzania dla takich pacjentów, z myślą o usprawnieniu zapewnianej im opieki.

Zdrowie

W całej Europie siedem na dziesięć łóżek szpitalnych zajmują osoby z chorobami przewlekłymi, wymagające zintegrowanej długotrwałej opieki. Ograniczenie kosztów powiązanych i usprawnienie opieki wymaga starannej koordynacji systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki społecznej.

Cyfrowe narzędzia dla zintegrowanej opieki

Aby rozwiązać ten problem, twórcy finansowanego przez UE projektu CONNECARE zbadali cyfrowe narzędzia służące do wspierania adaptacyjnego zarządzania przypadkami chorób przewlekłych oraz współpracy pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami, w tym pacjentami i ich rodzinami. System samodzielnego zarządzania w formie aplikacji zainstalowanej na smartfonach lub tabletach pacjentów monitoruje liczne parametry pacjentów, w tym aktywność fizyczną oraz stan zdrowia – poprzez wyroby medyczne, a także kwestionariusze do samodzielnego wypełniania, zadania rehabilitacyjne, tryb snu i przyjmowanie leków. Oprócz dostępu do swych danych i monitorowania stanu zdrowia pacjenci mogą też skontaktować się z lekarzami, aby uzyskać informacje zwrotne. W przypadku anomalii oraz w celu unikania niebezpiecznych i niekontrolowanych sytuacji oraz zapobiegania takim sytuacjom pracownicy opieki zdrowotnej otrzymują powiadomienia w inteligentnym systemie adaptacyjnego zarządzania przypadkami, dostępnym przez Internet. Oferuje im to możliwość szybkiej zmiany podawanych pacjentowi leków i zapobiegania ponownej hospitalizacji. Jednocześnie gdy poprawia się stan zdrowia pacjenta, lekarze mogą zmodyfikować plan opieki zdrowotnej. Porady i zalecenia przekazywane są również w formie wiadomości SMS, obrazów lub nagrań wideo. „Aby można było zwiększyć zaangażowanie i zadowolenie pacjentów, muszą oni postrzegać aplikację jako integralną część procesu leczenia”, podkreśla koordynator projektu, Felip Miralles. W tym celu dołożono wszelkich starań, aby opracować prostą aplikację z kilkoma czytelnymi i przydatnymi funkcjami. Pacjenci wykazywali większe zaangażowanie, wiedząc, że są monitorowani. Otrzymali też informacje zwrotne od pracowników opieki zdrowotnej.

Znaczenie projektu CONNECARE i prognozy na przyszłość

System CONNECARE przetestowano w rzeczywistych warunkach klinicznych, nie tylko w projektach pilotażowych czy badaniach kontrolowanych. W tym celu dostosowano podstawowy system CONNECARE do czterech sytuacji klinicznych w trzech lokalizacjach w Holandii, Hiszpanii i Izraelu. Placówki te reprezentowały różne modele opieki zdrowotnej z różnymi protokołami zarządzania pacjentami oraz infrastrukturami IT. Celem jest przekazanie tej technologii w przyszłości również do innych obszarów Europy. Wdrożenie aplikacji wywarło natychmiastowy wpływ na pacjentów i instytucje biorących udział w programie. „Osobom chorym na choroby przewlekłe CONNECARE oferuje nowy model opieki zdrowotnej z bezpośrednimi korzyściami”, dodaje Miralles. Mając do dyspozycji takie nowatorskie cyfrowe narzędzia, twórcy projektu CONNECARE zapewniają kompleksowe podejście do wyzwania, jakim jest wertykalna i horyzontalna integracja opieki zdrowotnej i społecznej dla lepszego zarządzania chorobami współistniejącymi. Rozwiązanie to przyniesie korzyści zarówno społeczne, jak i organizacyjne: koordynowanie wizyt lekarskich, świadczenie usług w różnych szpitalach, czy to sekwencyjnie, czy równocześnie, bez zakłóceń, jak również zwiększanie skuteczności opieki i poprawianie jej wyników. Co ciekawe, pacjenci angażują się w nowe aktywności społeczne i fizyczne, co ma ważny wpływ na ich zdrowie. Ogólnie rzecz biorąc, projekt CONNECARE zajął się koniecznością utworzenia nowej cyfrowej infrastruktury zdrowotnej w odniesieniu do dokumentacji pacjentów oraz systemów zarządzania pracą. Co ważne, może on przedstawić dowody na skuteczność interwencji klinicznych, zasobów służących do samodzielnego zarządzania lub behawioralnych interwencji treningowych na skalę globalną. System CONNECARE jest gotowy na wspieranie pacjentów z dowolnym schorzeniem. W trakcie obecnej pandemii COVID-19 CONNECARE może posłużyć jako sposób zdalnego monitorowania zakażonych pacjentów w domu lub osób, które wypisano ze szpitala. System może pomóc w zdalnym rozwiązaniu problemów zdrowotnych, oferując jak najlepsze porady zdrowotne.

Słowa kluczowe

CONNECARE, aplikacja, system samodzielnego zarządzania, złożone choroby przewlekłe, cyfrowe narzędzie, smartfony, zdalne monitorowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania