CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS

Article Category

Article available in the following languages:

Współdzielenie pojazdów wyrazem troski o środowisko

W ciągu ostatniej dekady współdzielenie pojazdów zyskało na znaczeniu w debacie nad alternatywnymi środkami transportu. Po trzyletnim badaniu twórcy finansowanego przez UE projektu przedstawiają informacje na temat wpływu, doświadczeń użytkownika, zasobów i efektywności energetycznej współdzielenia pojazdów, które mogą wykorzystać decydenci zajmujący się tą kwestią.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

W kontekście kreowania nowej kultury mobilności, przystosowanej do obecnych wymogów ekonomicznych i ekologicznych, współdzielenie pojazdów okazało się mieć duży potencjał jako wydajny środek transportu. Twórcy projektu STARS zgromadzili użyteczne informacje na temat tego, w jaki sposób współdzielenie pojazdów może przyczynić się do zmniejszenia wpływu systemów transportu na obszary miejskie oraz na temat znaczenia tej koncepcji dla unijnego przemysłu. W ramach badania opracowano zestaw narzędzi mających wspierać lokalne władze, organy zarządzające miastami oraz decydentów. Co więcej, wszystkie dane nieprzetworzone zgromadzone w trakcie realizacji projektu, przesłano do Zenodo.

Kto współdzieli samochód?

Istnieje wiele różnych form współdzielenia pojazdu, które są atrakcyjne dla różnych typów użytkowników. Partnerzy projektu STARS zauważyli, że każda typologia odgrywa rolę w ograniczeniu użycia samochodów prywatnych, dlatego powinna być promowana w zintegrowany sposób. Na przykład: zaobserwowano, że użytkownicy usług wymagających podróży powrotnej, którzy muszą odebrać i dostarczyć współdzielony samochód na tę samą stację, chętniej pozbywają się swojego samochodu prywatnego. Jednakże obecna liczba użytkowników korzystających z tej opcji jest nadal bardzo mała. Z drugiej strony usługi związane z wolno dostępną flotą wydają się atrakcyjne dla większej części miasta, jednak ich wpływ jest znacznie mniejszy. „Uważamy więc, że można je uznawać za możliwy punkt wejścia do świata współdzielenia pojazdów. Zadowoleni użytkownicy korzystający z wolno dostępnej floty mogą zechcieć zaangażować się bardziej i zacząć korzystać z usług wymagających podróży powrotnej, gdy przyzwyczają się już do tej koncepcji. Stopniowo może to pozytywnie wpłynąć na ich zwyczaje związane z mobilnością”, wyjaśnia Marco Diana, koordynator projektu i profesor nadzwyczajny na włoskim uniwersytecie Politecnico di Torino.

Wpływ ekonomiczny i ekologiczny

Wyniki analizy użytkowników przeprowadzonej w ramach studiów przypadku w Belgii, Niemczech i we Włoszech wykazały, które programy współdzielenia pojazdów są skuteczniejsze, jeśli chodzi o ograniczenie liczby posiadanych pojazdów. Jednakże współdzielenie pojazdów pozostaje zbyt małą i spolaryzowaną inicjatywą, by wywrzeć prawdziwy wpływ na przemysł motoryzacyjny. Choć ograniczenie codziennych kosztów dla społeczeństwa pochodzących z emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza jest niewielkie w porównaniu z emisjami całego systemu transportu, wzrosło ono do poziomu 3,6 % w przypadku współdzielonych flot w pełni elektrycznych pojazdów w dwóch symulacjach przeprowadzonych w Turynie i Mediolanie. Co więcej, współdzielenie pojazdów w ramach wolno dostępnej floty może ograniczyć zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w obszarach, w których znajduje się wiele czynników powodujących zwiększenie mobilności, na przykład w centrach miast.

Wyzwania związane z mapowaniem teraźniejszości i przyszłości mobilności

„Głównym wyzwaniem w przypadku tego projektu był problem ze skontaktowaniem się z podmiotami świadczącymi usługi współdzielenia pojazdów, by pozyskać informacje na temat ich operacji. Jednak, zważywszy że projekt bardziej koncentrował się na aspektach zapotrzebowania na współdzielenie pojazdów niż na kwestiach operacyjnych, skupiliśmy się na bezpośredniej obserwacji wyborów w zakresie mobilności użytkowników współdzielących pojazdy oraz osób niebędących użytkownikami tego rozwiązania”, zauważa Diana. „Od początku realizacji projektu STARS pojawiły się nowe usługi współdzielenia mobilności (tj. mikromobilności), które błyskawicznie rozprzestrzeniły się w europejskich miastach, rozwijając się w tempie szybszym niż współdzielenie pojazdów. Niezwykle ważne dla miast jest zrozumienie, w jaki sposób usługi te wpłyną na cały system transportu”, podsumowuje.

Słowa kluczowe

STARS, współdzielenie pojazdów, mobilność, transport, wolno dostępna flota, usługi wymagające podróży powrotnej, emisje, wpływ na ekologię

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania