CORDIS - EU research results
CORDIS

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Kvantifisering av økologisk praksis som kan gjøre landbruket mer bærekraftig

Med sikte på å forbedre landbrukets karbonavtrykk, undersøker nyere forskning fordeler og utfordringer ved å ta i bruk beste praksis innen økologisk landbruk.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Landbruket står for 13 % av EUs totale klimagassutslipp. Økosystembasert jordbruk prioriterer arealforvaltning med lav innvirkning og opprettholdelse av det biologiske mangfoldet, og kan utgjøre et viktig bidrag til at vi når våre klimamål. «Økologisk praksis er lav-input eller miljøvennlig praksis», forklarer Laure Latruffe, en forsker ved INRAE, Frankrikes nasjonale forskningsinstitutt for landbruk, mat og miljø. «Som sådan kan økologisk praksis bidra til å oppnå bærekraftig jordbruk.» Med støtte fra det EU-finansierte prosjektet LIFT (Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming), leder Latruffe et forsøk på å bedre forstå potensielle fordeler ved økologisk landbruk og hvordan man best kan nyttiggjøre seg disse. «Prosjektet tar en omfattende tilnærming for å dekke et bredest mulig spekter av økologiske praksiser», legger Latruffe til. «Dette inkluderer eksisterende nomenklaturer som organisk og agroøkologisk landbruk, sammen med å identifisere potensielle nye tilnærminger.»

Pådriver for økologisk jordbruk

Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere og forstå hovedpådriverne bak utviklingen av økologisk landbruk. Prosjektet har også som mål å vurdere bærekraften til økologiske praksiser. For å gjøre dette, gjennomfører forskere over 30 kasusstudier over hele Europa, som hvert fokuserer på ulike tilnærminger innenfor ulike kontekster. Det gjennomføres kasusstudier på alt fra åkerbruk, husdyrhold og blandet landbruk til spesialiseringer som meieri, kjøttfe, korn, frukt og grønnsaker, frukthager og oliven, for å nevne noen. «Disse kasusstudiene gjenspeiler den enorme variasjonen i EUs landbrukssektor, ikke bare i avlingstype, men også i de mange forskjellige sosioøkonomiske og miljømessige forholdene som påvirker sektoren,» bemerker Latruffe.

Støtte for EUs prioriteringer

Selv om de fortsatt er i de tidlige stadiene, er Latruffe sikker på at kasusstudiene vil bidra til å informere og støtte EUs prioriteringer knyttet til å fremme bærekraftig landbruk. «Kasusstudiene har allerede tillatt oss å utdype forskjellige gårdstypologier, som klassifiserer gårder som har lignende økologiske praksiser», bemerker Latruffe. Ved å bruke disse typologiene vil forskerne utvikle flere brukervennlige verktøy, inkludert et som kan tilordne gårder til økologiske typer. Prosjektet planlegger også å utvikle et adopsjonsverktøy for å projisere hvordan ulike økologiske landbrukspraksiser kan tas i bruk i bestemte regioner eller land. Videre jobbes det med å lansere et massivt åpent nettkurs, eller MOOC, om bruk av LIFTs metoder og resultater. «Vår forskning og våre resultater vil gi et fullstendig bilde av økologisk landbruk - inkludert fordeler og utfordringer - sammenlignet med mer konvensjonelle tilnærminger til landbruk», konkluderer Latruffe. «Ved å gjøre dette, vil vi identifisere kritiske veier fremover for å ta i bruk beste praksis innen bærekraftig landbruk.»

Keywords

LIFT, agroøkologisk, jordbruk, bærekraftig, landbruk, økologisk jordbruk, bærekraftig jordbruk, biologisk mangfold, gård

Discover other articles in the same domain of application