Skip to main content
European Commission logo print header

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Насърчаване на устойчиво земеделие чрез местни бобови култури

За да стане по-устойчива, Европа трябва да диверсифицира своите хранително-вкусови системи. Според един проект на ЕС това започва с насърчаване на отглеждането и консумацията на локално отглеждани бобови култури.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Хранителните системи имат значителен въглероден отпечатък, което представлява една трета от емисиите на парникови газове в световен мащаб. Поради това има спешна нужда секторът да стане по-устойчив. Малките бобови култури могат да постигнат голяма промяна. „По-голямата част от емисиите в селското стопанство идват от добитък, като крави и прасета, и от използването на синтетични азотни торове“, казва Пиетро Янета, агроеколог в James Hutton Institute. „Бобовите култури, от друга страна, са устойчив източник на хранителни вещества както за храни, така и за фуражи, а могат да се използват и като естествен азотен тор“. За съжаление, въпреки че в Европа има голямо търсене на бобови култури, по-голямата част от тях се внасят, главно като соя и фуражи за животни. Освен това те често произхождат от чисти райони с тропически гори. „За да защити своята продоволствена сигурност и благосъстоянието на околната среда и да насърчи преминаването към по-здравословни начини на хранене, Европа трябва да разнообрази своите системи за агро-хранителната промишленост чрез насърчаване на локално отглеждани бобови култури“, обяснява Янета. За да се постигне това, се изисква засилено сътрудничество между многото участници от хранително-вкусовия сектор — сътрудничеството, което се задвижва отчасти от финансирания от ЕС проект TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe).

Към по-устойчива система

В основата на проекта стои желанието по-устойчивите, локално отглеждани хранително-вкусови системи, базирани на бобови култури, да се превърнат в реалност. „Ноу-хау, желанието и търсенето на такива системи съществуват“, отбелязва Янета, който координира проекта. „TRUE помага за свързване и овластяване на съответните заинтересовани страни и чрез иновации и сътрудничество, идентифициране и реализиране на най-добрите пътища към създаването на тези устойчиви системи“. Въпреки че все още е в процес на изпълнение, проектът постигна значителен напредък. Той идентифицира ключовите бариери и възможности, и разработи полезни инструменти за всички участници във веригата за създаване на стойност. Те включват инструменти за анализ на жизнения цикъл и система за подпомагане на вземането на решения, наречена „Pathfinder“, която представлява първия инструмент за оценка на устойчивостта в цялата верига за създаване на стойност за бизнеса. TRUE пусна няколко иновативни продукта, като напр. напълно комерсиализирания Nàdar Gin, който използва грах за приготвяне на „щадящ климата“ джин и високопротеинови съпътстващи продукти. Бе създадена също така собствена търговска марка на проекта, CoolBeans®, и бяха публикувани няколко научни статии, резюмета на политики и доклади. По проекта беше публикувана дори книга с рецепти за бобови култури!

Отвъд TRUE

Проектът изигра важна роля в създаването на няколко общи за целия континент инициативи. Една от тях е Иновационната мрежа за бобови култури (LIN). Изготвена в сътрудничество с финансирания от ЕС проект LEGVALUE, LIN има за цел да свърже предприятия, фокусирани върху бобовите култури, и неправителствени организации, за да подкрепи устойчивото търговско развитие в рамките на Европа. Проектът TRUE също така играе роля в Crop Diversification Cluster (CDC), който обединява партньорски организации от Европа с цел увеличаване въздействието на изследванията за диверсификация на културите и насърчаване на възприемането на иновативни мерки за диверсификация. „Тези две инициативи гарантират, че работата, която започнахме по време на проекта TRUE, ще има непрекъснато и трайно въздействие“, отбелязва Янета. „Надявам се, че тези инициативи ще използват инерцията, инициирана от TRUE, и ще продължат да стимулират иновациите, които ще дефинират устойчивото земеделие“. Понастоящем проектът популяризира своите инструменти, методи и стратегии, които могат да бъдат пренесени в нови проекти, насочени към бобовите култури.

Keywords

TRUE, устойчив, CoolBeans, Nàdar Gin, селско стопанство, бобови култури, хранително-вкусов, въглероден отпечатък

Discover other articles in the same domain of application