Skip to main content

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozmach udržitelného zemědělství skrze lokálně pěstované luštěniny

Má-li být Evropa udržitelnější, musí diverzifikovat své zemědělsko-potravinářské systémy. Podle jednoho z projektů EU to začíná podporou pěstování a spotřeby domácích luštěnin.

Food and Natural Resources

Potravinářské systémy mají značnou uhlíkovou stopu, která představuje jednu třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů. Proto je naléhavě nutné, aby se toto odvětví stalo udržitelnějším. Drobné luštěniny by mohly mít velký význam. „Většina emisí v zemědělství pochází z chovu hospodářských zvířat, jako jsou krávy a prasata, a z používání syntetických dusíkatých hnojiv,“ říká Pietro Iannetta, agroekolog z James Hutton Institute. „Na druhou stranu luštěniny jsou udržitelným zdrojem výživy, a to jak pro potraviny, tak pro krmiva, a lze je využít i jako přírodní dusíkaté hnojivo.“ Bohužel, i když je v Evropě vysoká poptávka po luštěninách, naprostá většina z nich se dováží, především ve formě sóji a pro krmení zvířat. Často také pocházejí z oblastí vykácených deštných pralesů. „Aby Evropa ochránila svou nutriční bezpečnost a životní prostředí a podpořila přechod ke zdravějšímu stravování, musí diverzifikovat své zemědělsko-potravinářské systémy podporou domácích luštěnin,“ vysvětluje Iannetta. Dosažení tohoto cíle vyžaduje větší spolupráci mezi mnoha aktéry v zemědělsko-potravinářském odvětví – spolupráci, která je částečně podporována projektem TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe) financovaným EU.

Na cestě k udržitelnějšímu systému

Jádrem projektu je snaha o vytvoření udržitelnějších zemědělských a potravinářských systémů založených na domácích luštěninách. „Know-how, touha a poptávka po takových systémech existují,“ poznamenává Iannetta, který projekt koordinuje. „Projekt TRUE pomáhá propojit a posílit příslušné zúčastněné strany a prostřednictvím inovací a spolupráce identifikovat a realizovat nejlepší cesty k vytvoření těchto udržitelných systémů.“ Přestože se na projektu stále pracuje, už dosáhl významného pokroku. Identifikoval klíčové překážky a příležitosti a vyvinul užitečné nástroje pro všechny účastníky hodnotového řetězce. Patří mezi ně nástroje pro analýzu životního cyklu a systém pro podporu rozhodování nazvaný „Pathfinder“, který představuje první nástroj pro podniky pro hodnocení udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci. Projekt TRUE uvedl na trh několik inovativních produktů, například plně komerční Nàdar Gin, který využívá hrách k výrobě „klimaticky pozitivního“ ginu a vedlejších produktů s vysokým obsahem proteinů. Projekt také vytvořil vlastní ochrannou známku CoolBeans® a stojí za několika vědeckými články, strategickými dokumenty a zprávami. Vydal dokonce vlastní knihu receptů s luštěninami!

Projekt TRUE je jen začátek

Projekt sehrál důležitou roli při zavádění několika celokontinentálních iniciativ. Jednou z nich je síť Legume Innovation Network (LIN). Cílem sítě LIN, která vznikla ve spolupráci s projektem LEGVALUE, je propojit podniky a nevládní organizace zaměřené na luštěniny a podpořit tak udržitelný obchodní rozvoj v Evropě. Projekt TRUE se rovněž podílí na dalším projektu Crop Diversification Cluster (CDC), který sdružuje partnerské organizace z Evropy s cílem zvýšit dopad výzkumu diverzifikace plodin a podpořit zavádění inovativních diverzifikačních opatření. „Tyto dvě iniciativy zajišťují, že práce, kterou jsme zahájili v rámci projektu TRUE, bude mít dlouhodobý a trvalý dopad,“ poznamenává Iannetta. „Doufám v to, že tyto iniciativy využijí dynamiku, kterou nastartoval projekt TRUE, a že budou nadále stimulovat inovace, které budou definovat udržitelné zemědělství.“ Projekt v současné době propaguje své nástroje, metody a strategie, které by se mohly přenést do nových projektů zaměřených na luštěniny.

Keywords

TRUE, udržitelnost, CoolBeans, Nàdar Gin, zemědělství, luštěniny, zemědělsko-potravinářský systém, uhlíková stopa

Discover other articles in the same domain of application