Skip to main content
European Commission logo print header

Support Unit for the Deep Geothermal Implementation Working Group

Article Category

Article available in the following languages:

Wspomaganie koordynacji inicjatyw związanych z energią geotermalną

Badania strategiczne przyspieszają rozwój inicjatyw związanych z bezemisyjną energią geotermalną, które pomogą w zrównoważonym zaspokojeniu zapotrzebowania Europy na energię z lokalnych źródeł.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Ziemia stale wytwarza ciepło – nazywamy to zjawisko energią geotermalną. Wykorzystanie tego zrównoważonego i rozproszonego źródła energii, które można wydobywać i wykorzystywać lokalnie, pozwoli Europie uniezależnić się od dostaw energii z zewnątrz i skuteczniej walczyć ze zmianą klimatu. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SU-DG-IWG zapewnia kluczowe wsparcie Grupie Roboczej ds. Energii Geotermalnej (IWG) w zadaniach związanych z europejskim strategicznym planem dotyczącym technologii energetycznych (SET).

Współpraca zmobilizowanych społeczności wspiera postęp

Grupa Robocza ds. Energii Geotermalnej to strategiczna platforma skupiająca państwa członkowskie UE, badaczy oraz sektor energii geotermalnej, która koordynuje ich wysiłki na rzecz przyspieszenia wykorzystania tego źródła energii. Projekt SU-DG-IWG zapewnił wsparcie administracyjne, możliwość wykorzystania efektu synergii oraz pomoc strategiczna, a także dostęp do danych i informacji w celu wsparcia procesów podejmowania decyzji oraz realizacji projektów. Jednym z najważniejszych skutków projektu, który w dodatku wyszedł poza pierwotne oczekiwania i cele, była mobilizacja społeczności skupionej wokół energetyki geotermalnej. „Geotermia wciąż pozostaje niszą w wielu krajach europejskich, w związku z czym dzielenie się wiedzą i wspieranie nowych projektów w tym sektorze nabiera szczególnego znaczenia. Jedną z cech charakterystycznych rozwoju sektora energii geotermalnej w Europie jest duży stopień udziału dobrowolnych partnerstw oraz współpracy w tym procesie. Obecnie jesteśmy świadkami wielu doskonałych współpracy, wśród których warto wyróżnić w szczególności projekty GEOTHERMICA oraz TRI IV w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Czystej Energii”, wyjaśnia Jonsson.

Przekonujący przekaz promuje energię geotermalną

Pomimo możliwości związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, energia geotermalna jest tradycyjnie kojarzona z wytwarzaniem energii elektrycznej. Co więcej, granice między geotermią „głęboką” i „płytką” ulegały coraz większemu zatarciu dzięki najnowszym osiągnięciom technologii, co doprowadziło do wielu problemów natury prawnej w dużej liczbie krajów europejskich. Zespół projektu SU-DG-IWG odegrał zasadniczą rolę w zwiększeniu jasności przekazu, co pozwoliło na promowanie tej technologii w celu zdobywania szerszego wsparcia w sektorach publicznym i prywatnym. Od października 2021 roku Grupa Robocza ds. Głębokiej Geotermii działa pod nową nazwą jako Grupa Robocza ds. Energii Geotermalnej. Zmiana ta została zatwierdzona przez sekretariat SET. Już pod nową nazwą członkowie Grupy wyznaczyli cztery główne obszary zainteresowania związane z energią geotermalną – ogrzewanie i chłodzenie, wytwarzanie energii elektrycznej, magazynowanie energii cieplnej oraz minerały geotermalne. To działanie umożliwiło uporządkowanie dziedzin badawczych oraz określenie priorytetów w ramach planu SET. „Udało nam się osiągnąć sukcesy we współpracy z naszymi partnerami w ramach projektu GEOTHERMICA, ukierunkowanej na promowanie geotermii w Europie. Ogólna świadomość dotycząca energii geotermalnej oraz jej potencjału wzrosła ogromnie w ciągu ostatnich kilku lat. Zespół projektu SU-DG-IWG oraz Grupa Robocza bez wątpienia przyczyniły się do sukcesu tej transformacji”, podsumowuje badacz.

Słowa kluczowe

SU-DG-IWG, geotermia, energia, Grupa Robocza. ds. Energii Geotermalnej, neutralna klimatycznie, ogrzewanie i chłodzenie, energia elektryczna, magazynowanie ciepła, Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystej Energii, Grupa Robocza ds. Geotermii, GEOTHERMICA, plan SET

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania