Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Produkcja zorientowana na człowieka: Jak nowe podejście do projektowania technologii może zrewolucjonizować przemysł w Europie

Przemysł 5.0 oferuje przełomową wizję dla Europy w XXI wieku, proponując odporne, zrównoważone i skoncentrowane na człowieku rozwiązania. Niniejsze wydanie broszury Results Pack obejmuje 10 finansowanych przez Unię Europejską projektów dotyczących kluczowych elementów transformacji w kierunku produkcji zorientowanej na człowieka. Dzięki rozwiązaniom, takim jak dostosowanie procesów produkcyjnych, produkcja na żądanie, sztuczna inteligencja i wzmocniona współpraca człowieka z robotem, inicjatywy te torują drogę dla systemu, który umieszcza podstawowe ludzkie potrzeby i interesy w centrum przemysłu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Od Forda T po iPhone'a, masowa produkcja zdefiniowała XX wiek. Korzyści ekonomiczne wynikające ze skali, standaryzacji i utworzenia linii montażowych sprawiły, że produkty stały się przystępne cenowo i dostępne dla każdego. Jednak produkcja przemysłowa przyniosła również własne wyzwania: sztywne metody produkcji, jeden uniwersalny model konsumenta i przydzielanie pracownikom często monotonnych, nisko wykwalifikowanych i słabo wynagradzanych zadań. W ramach opracowanej przez Komisję Europejską koncepcji Przemysłu 5.0 proponowane jest nowe rozwiązanie: podejście, które przynosi korzyści przemysłowi, pracownikom oraz całemu społeczeństwu. Rozwiązanie to wzmacnia pozycję pracowników poprzez rozpoznawanie i uwzględnianie ich zmieniających się umiejętności i potrzeb szkoleniowych. Zwiększa konkurencyjność przemysłu i ułatwia przyciąganie najlepszych specjalistów z branży. Co więcej, promuje ono przyjęcie modeli i technologii produkcji o obiegu zamkniętym, które zwiększają efektywność wykorzystania zasobów naturalnych. Poprzez rewizję istniejących łańcuchów wartości i przyjęcie praktyk zmniejszających zużycie energii branże mogą również zwiększyć swoją odporność na wstrząsy zewnętrzne. W ramach programu „Horyzont 2020” i jego następcy „Horyzont Europa” Unia Europejska zapewnia wsparcie finansowe dla pionierskich badań mających na celu ułatwienie przejścia od konwencjonalnych, ustrukturyzowanych hal fabrycznych do dynamicznych, otwartych środowisk wyposażonych w inteligentne systemy. W takich środowiskach to ludzie odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji i mogą ściśle współpracować z robotami. Integracja technologii opartych na współpracy, takich jak sztuczna inteligencja i współpraca człowieka z robotem, wraz z produkcją zorientowaną na klienta, stanowi ważny krok w kierunku zwiększania ludzkich możliwości. Technologie te mają ogromny potencjał dla europejskiego przemysłu wytwórczego, odgrywając kluczową rolę w transformacji w kierunku Przemysłu 5.0.

Technologia zorientowana na ludzi

Badania finansowane przez Unię Europejską mają na celu ułatwienie skutecznej współpracy między ludźmi i robotami w środowiskach przemysłowych. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój nowatorskich projektów ukierunkowanych na człowieka i wdrażanie inteligentnych systemów mechatronicznych. Obejmuje on miękką robotykę, zaawansowane maszyny zdolne do obróbki złożonych materiałów w warunkach produkcji przemysłowej oraz nowatorskie technologie sztucznej inteligencji, które umożliwiają nowy poziom autonomii, nawigacji i percepcji poznawczej robotów fabrycznych. Współpraca z klientami w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb stanowi również ważny krok w kierunku bardziej odpornego i zrównoważonego przemysłu europejskiego. Badania wspierające produkcję zorientowaną na klienta mogą prowadzić do bardziej wydajnych i sprawnych procesów produkcyjnych dzięki innowacyjnym instrumentom, takim jak wspólne demonstracyjne zakłady produkcyjne. Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, zintegrowana produkcja oraz robotyka współpracująca wyzwania technologiczne będące przedmiotem inicjatywy „Fabryki jutra” – partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego pod egidą partnerstwa europejskiego w ramach programu „Horyzont 2020” o łącznym budżecie 1,15 miliarda euro, działającego na rzecz zaawansowanych badań i innowacji w dziedzinie produkcji. Partnerstwo jest również kontynuowane w ramach programu „Horyzont Europa”, pod nazwą Made in Europe (MiE). Projekty przedstawione w tym wydaniu broszury Results Pack demonstrują, w jaki sposób współpraca człowieka z robotem i produkcja zorientowana na klienta prowadzą do zapewnienia pracownikom produkcji bezpieczniejszych i bardziej wykwalifikowanych ról. Inicjatywy te przyczyniają się również do poprawy ekonomiki przemysłu i umożliwiają produkcję dostosowaną do potrzeb społeczeństw XXI wieku. Prezentowane projekty przyczyniają się do rozwoju Przemysłu 5.0 na różne sposoby. Kwestie dotyczące zaangażowania klienta w proces projektowania były przedmiotem projektów DIY4U, iPRODUCE, OPEN!NEXT oraz INEDIT, w ramach których powstały narzędzia umożliwiające współpracę z producentami detergentów, mebli i nie tylko. Z kolei w ramach projektów TEACHING, SHERLOCK, SHAREWORK oraz STAR opracowano bardziej zaawansowane, spostrzegawcze i niezawodne roboty, które mogłyby bezpieczniej współpracować z ludźmi, podczas gdy uczestnicy projektów SOFTMANBOT oraz REMODEL zaprojektowali maszyny o wysokiej zręczności, które mogą wykonywać złożone zadania na linii montażowej.