Skip to main content

DevelOpment of GRID Environment for InteRaCtive ApplicationS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Testowanie wydajności komputerowego systemu grid

Możliwości obliczeniowe klastra komputerów, systemu grid, mogą teraz zostać przetestowane w wybranych pojedynczych jądrach komputerowych. Za pomocą składnika narzędziowego do przewidywania wydajności użytkownik może określić rzeczywistą i przewidywalną wydajność systemu.

Gospodarka cyfrowa

System grid stanowi grupę współpracujących ze sobą komputerów. Wydajność tej współpracy może być porównana do synergii orkiestry. Wykonując oddzielne pojedyncze zadania, komputery wykonują jednocześnie zadanie globalne. Zsumowanie możliwości komputerów przy jednoczesnej decentralizacji przydziału zadań pozwala obsługiwać duże ilości danych i manipulować nimi. Ponadto dane mogą być rozproszone geograficznie. Na wielu polach naukowych systemom stawia się wyjątkowe wymagania. Komputerowe systemy grid są powszechnie wykorzystywane w wysokoenergetycznych eksperymentach fizycznych, w przewidywaniu pogody oraz w zarządzaniu ryzykiem i kryzysowym dotyczącym zagrożeń fizycznych. Co więcej, systemy te pozwalają symulować i wizualizować procedury chirurgiczne oraz ułatwiły uzyskanie efektywnej kontroli nad środowiskiem. W ramach projektu CROSSGRID opracowano i wykorzystano składniki systemu grid w zastosowaniach intensywnego przetwarzania danych. Na potrzeby projektu zaimplementowano system grid obejmujący jedenaście krajów europejskich. Programiści systemu oraz pośrednicy zasobów odniosą wielkie korzyści z wykorzystania innowacyjnego składnika przewidywania wydajności PPC (Performance Prediction Component) opracowanego przez partnerów projektu CROSSGRID. Narzędzie potrafi ocenić wydajność wybranych jąder obliczeniowych i dostarczyć informacje na temat zachowania programu w różnych scenariuszach systemu grid. Ponadto narzędzie ma graficzny interfejs użytkownika. Interfejs pomaga użytkownikowi ocenić funkcje systemu grid oraz nieustannie symuluje te efekty na równoległych jądrach. Wiedza na temat działania systemu jest również bardzo istotna dla instytucji akademickich i spodziewane jest wykorzystanie narzędzia przewidywania wydajności na szeroką skalę. Wynikiem monitorowania wydajności zastosowania systemu grid jest efektywne rozłożenie dostępu do danych oraz lepsze zarządzanie zasobami. Partnerzy projektu CROSSGRID udostępnili prototypowy kod składnika przewidywania wydajności w celach testowania przez programistów systemów grid.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania