Skip to main content

Vehicle for Mobility - Advancing Public Passenger Transport in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wizja transportu publicznego w roku 2020

W ramach projektu Voyager zapewniono wszystkim zainteresowanym stronom platformę dyskusyjną w zakresie głównych tendencji w dziedzinie transportu publicznego. W projekcie wzięli udział specjaliści ds. transportu, przedstawiciele centrów badawczych i władz lokalnych w celu stworzenie wizji transportu europejskiego, lokalnego i regionalnego w roku 2020.

Zmiana klimatu i środowisko

Wyobraźmy sobie przyszłość, w której nastąpił znaczny spadek wykorzystania samochodów prywatnych, powodujący mniejsze natężeniu ruchu i zanieczyszczenia oraz przyczyniający się do większych oszczędności energii. Wszystko to może okazać się możliwe dzięki czystszemu, szybszemu i łatwiej dostępnemu transportowi publicznemu i projektowi Voyager. Organizacja projektu przebiegła w dwóch etapach: pierwszy etap poświęcony był analizie bieżącej sytuacji sektora transportu publicznego. W ramach drugiego etapu skoncentrowano się na dyskusjach w zakresie strategii dotyczącej kierunku rozwoju badań i polityki w przyszłości oraz przełamywaniu barier, które mogą wystąpić w sektorze transportu publicznego za 10 lat. Badacze przygotowali odczyty, analizując znaczące tendencje odzwierciedlające główne osiągnięcia społeczne. Pomimo tego, że niektóre tendencje nie dotyczyły transportu publicznego w sposób bezpośredni, to w dalszym ciągu posiadały wpływ na sektor i zostały wykorzystane do ponownej oceny barier określonych podczas początkowego etapu. Zbadanie tych tendencji umożliwiło identyfikację kluczowych wyzwań sektora transportu publicznego. Wyniki zostały wykorzystane przy formułowaniu zaleceń przez głównych decydentów. Propozycje w zakresie polityki dotyczyły badań i rozwoju technologii oraz prawodawstwa na poziomie europejskim, krajowym oraz lokalnym. Zalecenia mające na celu zapewnienie stabilności transportu publicznego oraz jego usprawnienie były skierowane do wszystkich interesariuszy. Do zaleceń zaliczała się większa wydajność oraz usprawnienie reakcji na życzenia klientów. Do pozostałych ulepszeń zaliczały się m.in. większe fundusze i usprawnione finansowanie oraz większe bezpieczeństwo. Zajęto się także kwestią wpływu transportu publicznego na środowisko dzięki zmniejszonemu poziomowi hałasu ulicznego oraz zanieczyszczenia powietrza. W ten sposób projekt Voyager wniósł wkład w jakość życia Europejczyków poprzez stworzenie wizji dostępnego dla wszystkich czystego, bezpiecznego, wydajnego i ekonomicznego transportu lokalnego i regionalnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania