Skip to main content

Marine Environment and Sustainable-fisheries: Observation-Model in the Northern West Mediterranean Sea

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przepływ wiedzy na temat ochrony ekosystemów morskich

Ekosystemy morskie w Europie znajdują się pod presją ze strony rybołówstwa i zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiana klimatu i praktyki intensywnego rybołówstwa mają ogromny wpływ na środowisko morskie. Sformułowanie efektywnych i dobrze rozplanowanych w czasie reakcji i działań interwencyjnych wymaga dogłębnego zrozumienia rangi problemu oraz szczegółów dotyczących zaangażowanych systemów. Istnieje także potrzeba opracowania modeli, które pozwolą przewidywać, co się zdarzy w przypadku różnych scenariuszy. Inicjatywa MESOMED, finansowana ze środków siódmego programu ramowego (7PR), miała ułatwić głębsze zrozumienie środowiska morskiego, zwłaszcza w północnozachodnim obszarze Morza Śródziemnego. Naukowcy zbadali występowanie i tempo produkcji fauny i flory, a także modele predykcyjne dla przyszłych zmian. Zespół MESOMED zamierzał zgłębić wiedzę o transporcie i dynamice populacji zooplanktonu i larw ryb w Zatoce Lwiej (GoL) we Francji. Opracowano trzy pakiety czujników: zintegrowany fluorometr do liczenia planktonu wykorzystujący technologię lasera optycznego (do pomiaru fluorescencji), fluorometr holowany zintegrowany z platformą Acrobat, a także zintegrowany fluorometr rozpraszający i transmisjometryczny wykorzystujący technologię laserową in situ. Urządzenia pomiarowe zastosowano w trzech lokalizacjach: w stacji badawczej Zatoki Marsylskiej, na statku krążącym po GoL na Morzu Śródziemnym oraz na innym statku na Antarktydzie. Partnerzy projektu opracowali także szereg modeli, w tym modele spektrum ekosystemowego dla optycznych liczników planktonu, model tempa wzrostu dla zooplanktonu i model dynamiki procesów troficznych planktonu. Projekt pozwoli nie tylko zgłębić wiedzę o tym, jak działalność człowieka wpływa na życie morskie, ale także zwiększy wydajność i potencjał naukowców w zakresie realizowania multidyscyplinarnych badań na wielką skalę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania