Skip to main content

Improving medical treatment adherence : taking into account patients' perception of uncertainty in the causal relationship between their adherence behaviour and their health condition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podejścia mające na celu ograniczenie nieprzestrzegania zaleceń

Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu niestosowania się przez pacjentów do zaleceń podkreśla priorytetowe znaczenie zmian społeczno-demograficznych w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w Europie. Działania te są zgodne z założeniami Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 oraz inicjatywami w zakresie badań i rozwoju.

Zdrowie

Niestosowanie się do zaleceń odnosi się do niespójności pomiędzy zachowaniem pacjentów a wskazaniami na recepcie. Stało się to istotnym problemem w dziedzinie zdrowia publicznego, który niesie za sobą poważne konsekwencje. 30-50% osób cierpiących na choroby przewlekłe nie przyjmuje leków we właściwy sposób. To z kolei powoduje szereg problemów, takich jak zmniejszenie korzyści z leczenia, co prowadzi do poważnych powikłań. Ponadto wiąże się to z wyższymi kosztami, a także z obniżeniem skuteczności leczenia i zwiększeniem jego złożoności. Projekt IMPROVINGADHERENCE (Improving medical treatment adherence: taking into account patients' perception of uncertainty in the causal relationship between their adherence behaviour and their health condition.) to finansowana ze środków UE inicjatywa, której celem jest rozwiązanie tego problemu. Ma pozwolić na lepsze zrozumienie powodów, dla których pacjenci nie przyjmują leków zgodnie z zaleceniami, co umożliwi opracowanie i zweryfikowanie nowatorskich podejść do ograniczania celowego niestosowania się do zaleceń. Wyniki tej interwencji mogą zapewnić personelowi medycznemu nowe narzędzia do poprawy przestrzegania zaleceń.

Słowa kluczowe

Niestosowanie się do zaleceń, zachowanie pacjentów, recepty, zdrowie publiczne, leczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania