Skip to main content

Clinical development of TA-101 for the treatment of rheumatoid arthritis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna terapia reumatoidalnego zapalenia stawów

Europejscy naukowcy opracowali nową metodę podawania leków do zastosowań klinicznych. Przewiduje się, że możliwe będzie samodzielne podawanie leków przez pacjentów w domu.

Badania podstawowe
Zdrowie

Reumatoidalne zapalenie stawów to związana z wiekiem choroba, która powoduje silny ból i dyskomfort, a w zaawansowanym stadium uniemożliwia pacjentom pracę. Obecne metody leczenia wykorzystują blokery czynnika martwicy nowotworu (TNF-α), które stanowią ogromny koszt dla systemu opieki zdrowotnej. TA101 jest przeciwciałem o małej domenie, które jest obecnie opracowywane na użytek leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i przeszło już pomyślnie badania przedkliniczne dotyczące skuteczności. Został stworzony w celu oddziaływania na TNF-α u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów. Podaje się go przez miesiąc w połączeniu z innymi lekami. Finansowany przez UE projekt TA101-GOCLIN (Clinical development of TA-101 for the treatment of rheumatoid arthritis) miał na celu opracowanie TA101 do zastosowań klinicznych i uzyskanie danych dotyczących bezpieczeństwa po przeprowadzeniu fazy I badań klinicznych. Konsorcjum składało się z trzech przedsiębiorstw z sektora MŚP z Portugalii, Belgii i Holandii. Aby zmniejszyć całkowity koszt leczenia, partnerzy dążyli do opracowania wysokowydajnego procesu produkcji. Pracowali nad ekskluzywną metodą, optymalizując parametry ekspresji oraz warunki prowadzenia fermentacji i oczyszczania. Jednakże działania na rzecz ulepszenia produkcji TA101 nie zakończyły się sukcesem, ponieważ wyprodukowane w wyniku ekspresji przeciwciała były nierozpuszczalne, a ich agregacja była znacznie utrudniona. Jeden z partnerów opracował dodatkowy lek biologiczny z kategorii produktów TNF-α, który przeszedł badania przedkliniczne i dotarł do etapu klinicznego. Ten nowy związek stanowi dobrą alternatywę dla istniejących produktów na rynku przy znacznie niższych kosztach. Aby ułatwić podawanie leku, partnerzy projektu stworzyli innowacyjne urządzenie oparte na ceramicznych nanoporowatych rzędach igieł. Plastry mikroigłowe umożliwiają autonomiczne podawanie przezskórne leku, zastępujące bolesne, konwencjonalne wstrzyknięcia. Co ważne, urządzenie okazało się odpowiednie dla wielu leków zawierających białko, innych niż przeciwciała, a możliwość samodzielnego podawania w domu zminimalizowała potrzebę hospitalizacji i koszty leczenia. Podsumowując, oczekuje się, że nowa metoda podawania leków wejdzie na rozwijający się rynek leków biologicznych i ułatwi podawanie leków przeciwko różnym chorobom.

Słowa kluczowe

Reumatoidalne zapalenie stawów, TNF-α, TA101, przeciwciało, TA101-GOCLIN, plaster mikroigłowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania