Skip to main content
European Commission logo print header

The role of Salmonella Pathogenicity Islands in salmonellosis outbreaks and invasive disease

Article Category

Article available in the following languages:

Patogeneza zatruć pokarmowych

Salmonella enterica stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i jest wyjątkowo uniwersalnym patogenem, który może wywoływać zakażenia u różnych zwierząt, a także ludzi. Europejscy naukowcy zajęli się wyjaśnianiem mechanizmu, dzięki któremu powoduje ona choroby.

Zdrowie icon Zdrowie

Salmonella enterica to czynnik odpowiedzialny za globalne pandemie zakażeń pokarmowych. Ponadto może powodować ogólnoustrojowe i inwazyjne infekcje o dużym wskaźniku śmiertelności. Ze względu na znaczną różnorodność ponad 2600 serotypów w obrębie tego gatunku wiele z nich może bytować w jelitach zwierząt hodowlanych i powodować zakażenia łańcucha pokarmowego. Salmonelloza jest zatem związana z produktami pochodzenia zwierzęcego, takimi jak jaja i mięso drobiowe. W ramach finansowanego przez UE projektu "The role of Salmonella pathogenicity islands in salmonellosis outbreaks and invasive disease" (ROLE OF SPIS) zbadano skutki różnorodności genetycznej różnych serotypów salmonelli. Zespół przyjrzał się rozmieszczeniu zmiennych czynników wirulencyjnych w serotypów salmonelli oraz roli, jaką odgrywają w chorobach. U podstaw ewolucji poszczególnych serotypów leży możliwość pozyskiwania nowych elementów genetycznych dla ich genomu. Wiele czynników związanych ze zjadliwością zależy od elementów mobilnych, które mogą być przenoszone. Wśród głównych cech, które mogą być przekazywane poziomo, można wymienić szlaki metaboliczne, ogólną sprawność i odporność drobnoustrojów, przy czym przyczyniają się one do skutecznego występowania w roli patogenu w różnych niszach ekologicznych. W ramach projektu ROLE OF SPIS zbadano czynniki szczególnie istotne dla zdrowia ludzkiego. Badacze skoncentrowali się na cechach genotypowych i fenotypowych związanych z wywoływaniem choroby inwazyjnej przez salmonellę. Jako studium przypadku wybrano Izrael i na tym przykładzie zbadano epidemie i pojawianie się nowego szczepu Salmonella Infantis oraz przeanalizowano je z ewolucyjnego i molekularnego punktu widzenia. Co niepokojące, ten nowy serotyp wykazuje złożoną wielolekooporność oraz horyzontalne pozyskiwanie różnych czynników wirulencyjnych. Badania prowadzone w ramach projektu ROLE OF SPIS były omawiane w wielu czasopismach naukowych, a ich wyniki prezentowano na konferencjach międzynarodowych. Informacje dotyczące bakteryjnych szlaków molekularnych wywierających tragiczne skutki podczas pandemii mogą stać się podstawą nowych terapii w ramach gotowości na wystąpienie epidemii.

Słowa kluczowe

Zatrucie pokarmowe, Salmonella enterica, sepsa, skażenie, łańcuch pokarmowy, serotyp, zjadliwość, drobnoustrojowy, oporność na leki, epidemia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania