Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Zarządzanie wielosektorowymi zasobami naturalnymi – koncepcja sieci i poważne gry

Unijny zespół obiera nietypowe podejście do badania wzajemnych powiązań pomiędzy wodą, energią, żywnością, gruntami i klimatem. Dzięki studiom przypadku i zastosowaniu poważnych gier inicjatywa ta zmienia sposób, w jaki rozumiemy zasoby naturalne i nimi zarządzamy.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Energia icon Energia

Przedstawiając projekt SIM4NEXUS, jego koordynator, Floor Brouwer, mówi: „Celem koncepcji sieci jest holistyczne i kompleksowe zrozumienie, jak sposoby wykorzystania zasobów naturalnych wiążą się ze sobą w kontekście zmieniającego się klimatu”. Oprócz podejścia opartego na wielu zasobach koncepcja ta umożliwia uwzględnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz tworzenie spójnych polityk. Cel ogólny jest zwięźle ujęty w pełnym tytule projektu: Zrównoważone i zintegrowane zarządzanie siecią woda-grunty-żywność-energia-klimat dla zasobooszczędnej Europy. Zasoby te są ze sobą ściśle powiązane, co oznacza, że działania w jednym sektorze wpływają na wszystkie sektory. Zajmując się tą kwestią, projekt SIM4NEXUS uwzględnia również możliwe skutki dla tych sektorów spowodowane zmianami klimatu i stosownych polityk. Dwutorowe podejście obejmujące studia przypadków i poważne gry ujawni i pomoże zlikwidować przeszkody stojące na drodze do zasobooszczędnej i niskoemisyjnej Europy. Poważne gry zaprojektowano z myślą o zapewnianiu czegoś więcej niż sama tylko rozrywka. Pomagają one łączyć pomysły z różnych dziedzin. Zespół wykorzystał granie jako sposób zrozumienia polityk skutkujący akceptacją, łagodzeniem konfliktów oraz możliwością pójścia na kompromis. Coś takiego udało się po raz pierwszy: „Zgodnie z naszą wiedzą nigdy wcześniej nie opracowano poważnej gry dla sieci, w oparciu o rozbudowaną listę potwierdzonych naukowo modeli, danych i metodologii”, stwierdza Brouwer.

Zrozumienie i szkolenie oparte na grach

Poważne gry wykorzystano, by łączyć pomysły z różnych dziedzin. Gry te oferują możliwość omawiania i porównywania alternatywnych rozwiązań z możliwością współtworzenia wspólnych rozwiązań. Gry te powinny umożliwić zainteresowanym stronom zrozumienie i poznanie średnioterminowych i długoterminowych skutków polityk powiązanych z siecią. Celem twórców poważnych gier jest zbadanie długoterminowego (30–50 lat) zintegrowanego podejścia do biznesu i planowania polityk. Jednocześnie ten aspekt prac nad projektem uwzględnia również konieczność przeszkolenia praktyków oraz studentów w celu rozwiązania wyzwań społecznych o złożonym charakterze. Można je wykorzystać jako narzędzie szkoleniowe dla lokalnych edukatorów, które pomoże przeanalizować zagadnienie odporności, ochrony środowiska oraz rozwoju niskoemisyjnego. Gry z projektu SIM4NEXUS są testowane w 12 studiach przypadku angażujących praktyków z sektora tworzenia polityk, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz badań.

Cele związane z polityką i dotyczące całej sieci

Projekt SIM4NEXUS testuje, w jaki sposób podejście oparte na sieci mogłoby przyczynić się do skutecznej realizacji polityki, co powinno powiększyć świadomość na temat sieci w całym cyklu polityki. Cele polityki ze wszystkich powiązanych sektorów koncentrują się na przejrzystości w zakresie wdrażania oraz sposobów ich realizacji, a także na maksymalizacji synergii i zarządzaniu konfliktami. Dodatkowo spójne procesy dotyczące polityki powinny zapewniać równe względy różnym interesom ze wszystkich sektorów. Równie ważne jest to, że decyzje oparte na nauce uwzględnią powiązania pomiędzy sektorami w sieci. Koordynator skutecznie podsumowuje to opisując, co – jego zdaniem – będzie najistotniejszym osiągnięciem tego projektu: „Zwiększyło się naukowe zrozumienie sieci woda-grunty-żywność-energia-klimat, można je zastosować na różnych poziomach (regionalnym, krajowym, międzynarodowym, europejskim i globalnym)”. Co oczywiste, próba połączenia wszystkich sektorów sprawia, że realizacja tego projektu wiąże się z gromadzeniem i wykorzystywaniem ogromnej ilości danych. Brouwer komentuje to w następujący sposób: „SIM4NEXUS wspiera ukierunkowane udostępnianie danych z wielu sektorów, którego celem jest tworzenie synergii z wiedzą oraz poprawianie procesu podejmowania decyzji w sektorze prywatnym i publicznym”. Dodatkowo partnerzy projektu opracowują szkolenia w zakresie wykorzystywania przekazanych danych i wiedzy w odniesieniu do sieci w określonych przypadkach.

Słowa kluczowe

SIM4NEXUS, sieć, polityka, klimat, zasoby naturalne, poważna gra, woda, niskoemisyjny, zrównoważone zarządzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania