CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Migracja i integracja migrantów: podejścia do migracji oparte na wiedzy

W ciągu ostatnich dziesięciu lat kwestie związane z migracją nabrały ogromnego znaczenia w całej Europie ze względu na napływ do UE dziesiątek tysięcy uchodźców uciekających przed konfliktami na Bliskim Wschodzie i w innych regionach świata. W najnowszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy finansowane ze środków UE innowacyjne badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć złożone wyzwania i możliwości związane z migracją i integracją migrantów w społeczeństwach europejskich.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Chociaż w latach 2009–2018 do krajów UE-27 przybyło od 19 do 20 milionów legalnych migrantów (według danych Eurostatu), od ostatnich dziesięciu lat nielegalna migracja i ubieganie się o azyl są jednym z głównych tematów poruszanych w mediach w całej Europie. Kwestie związane z migracją poważnie wpłynęły na decyzje wyborcze obywateli i na nowo zdefiniowały przestrzeń polityczną kilku państw członkowskich UE. Migracja była również jednym z głównych powodów, dla których Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej w referendum w sprawie brexitu w 2016 roku. Wkraczamy w kolejną dekadę XXI wieku, a migracja nadal będzie jednym z największych wyzwań o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym.

Kluczowy obszar polityki UE

Komisja Europejska jest świadoma, że migracja i integracja migrantów stanowią ważne kwestie dla Europejczyków, dlatego przyjmuje rozsądne i oparte na wiedzy podejście, które uwzględnia również znaczenie integracji migrantów w społeczeństwach przyjmujących. Skuteczna integracja migrantów zwiększa możliwości społeczeństw przyjmujących związane z legalną migracją i pomaga uwolnić potencjał migracji dla szerszego rozwoju UE. Oprócz strategii politycznych mających na celu wykorzystywanie bardzo realnych korzyści płynących z legalnej migracji i integracji migrantów Komisja uznaje również potrzebę prowadzenia skutecznej polityki pozwalającej na rozwiązanie kwestii nielegalnej migracji do UE będącej przyczyną politycznych podziałów. Proponowane rozwiązania obejmują środki do walki z problemem pracodawców zatrudniających niezgłoszonych pracowników migrujących oraz sieci przestępczych zajmujących się przemytem i handlem ludźmi, które wykorzystują osoby nieposiadające dokumentów. Celem działań Komisji Europejskiej jest również opracowanie humanitarnej i skutecznej polityki w zakresie powrotów migrantów, która będzie zgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz wspieranie dialogu i współpracy z państwami spoza UE opartych na solidarności i wspólnej odpowiedzialności, które stanowią jedne z najważniejszych filarów unijnej polityki migracyjnej.

Większa wiedza i lepsza polityka dzięki badaniom naukowym

Aby opracować jak najbardziej sprawiedliwą i solidną politykę migracyjną, absolutnie niezbędne jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, które dostarczą dowodów i analiz oraz pokażą dokładny obraz sytuacji „w terenie”. Dlatego też badania nad migracją są jednym z priorytetów unijnego programu „Horyzont 2020”, w ramach którego przeznaczono kwotę 200 mln euro, do rozdysponowania w latach 2018–2020, na wspieranie działalności badawczej ukierunkowanej na analizowanie czynników napędzających migrację, ocenę sposobów zarządzania migracją oraz poszukiwanie rozwiązań na rzecz integracji migrantów (na ten ostatni cel przewidziano środki w wysokości 29 mln euro). W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przedstawiamy 14 projektów finansowanych przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”, realizowanych nie tylko przez duże konsorcja zrzeszające wielu partnerów (korzystające ze wsparcia w ramach jednego z priorytetowych obszarów programu „Horyzont 2020” – „Wyzwania społeczne” – ukierunkowanego na badania na rzecz społeczeństwa i bezpieczeństwa), ale także indywidualnych, ambitnych i zmotywowanych badaczy wspieranych ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) lub działania „Maria Skłodowska-Curie”. Wszystkim naukowcom zaangażowanym w prezentowane projekty przyświecał jeden cel: pogłębianie wiedzy na temat migracji i integracji migrantów, by dzięki badaniom naukowym przyczynić się do lepszego kształtowania polityki.

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Poszukiwanie źródła dyskryminacji
Społeczeństwo icon

24 Kwietnia 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Czy indywidualne opinie wpływają na politykę migracyjną?
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Zwalczanie nierówności poprzez edukację integracyjną i wsparcie społeczne
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Status migranta a dynamika różnorodności obszarów miejskich
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Badanie rzeczywistych i postrzeganych skutków migracji wewnątrzunijnej
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Kształtowanie postkolonialnej świadomości Europy
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Migracja i zmiana klimatu z perspektywy Sardyńczyków
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Od bezpieczeństwa do praw człowieka, czyli zmiana dyskursu medialnego na temat migracji spowodowanej klimatem
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Internetowe centrum badań nad migracją
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
W tym tkwi problem: Unijny kryzys migracyjny a WESA
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Badanie wpływu mediów na to, co europejscy obywatele myślą i czują w odniesieniu do imigracji
Społeczeństwo icon

13 Grudnia 2019

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Równość dla imigrantów poszukujących pracy: jakie korzyści przyniesie nam wszystkim?
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Nowy kierunek polityki integracyjnej dzięki grupom wsparcia dla migrantów
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Współpraca badawcza na rzecz lepszego kształtowania polityki migracyjnej i integracyjnej
Społeczeństwo icon

24 Marca 2020