European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Energy efficiency Data Protocol and Portal

Article Category

Article available in the following languages:

Portal danych umożliwi standaryzację kredytów hipotecznych finansujących nieruchomości energooszczędne

Projekty z zakresu efektywności energetycznej są skazane na porażkę bez dostępu do odpowiedniego finansowania. Z kolei finansowanie jest niemożliwe do zdobycia bez dostępu do wiarygodnych danych koniecznych do przeprowadzenia analizy ryzyka. W ramach projektu EeDaPP, będącego częścią szerszej inicjatywy dotyczącej kredytów hipotecznych finansujących nieruchomości energooszczędne (Energy Efficient Mortgages Initiative, EEMI), powstał protokół rynkowy do rejestrowania takich danych i ich udostępniania zainteresowanym stronom.

Energia icon Energia

Obligacje ekologiczne cieszą się ostatnio sporą popularnością. Wartość tych papierów wartościowych o stałym przychodzie, wyemitowanych w Europie i stworzonych z myślą o finansowaniu projektów klimatycznych i środowiskowych, sięgnęła w 2018 roku 40 miliardów euro. Jednak pewne aspekty tego rozwiązania wymagają dopracowania, gdyż w UE nie istnieje jednorodny standard dla obligacji ekologicznych i to pomimo faktu, że taka standaryzacja pomogłaby zwiększyć skalę udzielania zielonych pożyczek i ich finansowania. Dzięki działaniom podjętym w ramach inicjatywy EEMI, w skład której wchodzą projekty EeMaPP i EeDaPP, poświęcone protokołowi i portalowi danych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej, taki standard może już wkrótce stać się rzeczywistością. „Aktualnie pracujemy nad Etykietą efektywności energetycznej nieruchomości objętych hipoteką (ang. Energy Efficient Mortgage (EEM) Label), aby stymulować rozwój tego rynku. Ma to zapewnić jego uczestnikom dostęp do odpowiednich, transparentnych i standaryzowanych informacji na temat kredytów hipotecznych za pośrednictwem jednolitego wzoru sprawozdawczego. Etykieta ma zapewniać sekurytyzację i emisję zielonych obligacji oraz zwiększać zaufanie i poziom wsparcia dla rozwiązań EEM”, mówi koordynator projektu Luca Bertalot. Bertalot jest Sekretarzem Generalnym Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council, ECBC), założonej przez Europejską Federację Hipoteczną (European Mortgage Federation, EMF), która posiada rozległe doświadczenie w zakresie etykietowania obligacji, a więc nadawania im znaku jakości. W 2012 roku organizacja stworzyła Covered Bond Label – etykietę jakości będącą odpowiedzią na istniejącą na rynku potrzebę poprawy standardów i zwiększania transparentności w zakresie rynku obligacji zabezpieczonych. Projekt EeDaPP bazuje na sukcesie tej etykiety w kontekście efektywności energetycznej.

Wypełnianie luki w sektorze renowacji

„Pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, w której grupa największych banków i instytucji kredytów hipotecznych, dostawcy danych, przedsiębiorstwa i organizacje z sektora budownictwa i energetyki połączyły siły, aby wspólnie przyjrzeć się zagadnieniu prywatnego finansowania projektów zwiększających efektywność energetyczną”, zauważa Bertalot. Zamysł jest taki, aby zmniejszać lukę w sektorze renowacji dzięki inicjatywie na rzecz prywatnego finansowania. Miałoby się to odbywać poprzez podjęcie kompleksowych działań dających dostęp do funduszy publicznych, zachęt podatkowych i opustów udzielanych przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. EEMI wspiera więc UE w dążeniu do realizacji celów w zakresie energooszczędności, włączając w te działania unię rynków kapitałowych i jej plan efektywności energetycznej. „Kluczową innowacją projektu EeDaPP jest zaprojektowanie i wdrożenie protokołu rynkowego. Umożliwia on rejestrowanie na szeroką skalę danych dotyczących aktywów EEM (loan-by-loan) za pośrednictwem standardowych wzorów sprawozdań. Dostęp do danych umożliwia centralny portal, który stale śledzi wydajność aktywów EEM, co pozwala na ich znakowanie celem emisji obligacji, z których środki przeznaczane są na zwiększanie efektywności energetycznej”, wyjaśnia Bertalot. Zgodnie z koncepcją przyszłego portalu zostanie on wyposażony w dwa główne elementy: obszar oczekiwania, w którym dane są przechowywane i skąd są udostępniane do analizy, oraz narzędzie do analityki biznesowej, w którym dane są gromadzone i przygotowywane do analiz przez różne grupy użytkowników do celów własnych. Dzięki temu, że w ramach projektu udało się zgromadzić techniczne i finansowe zestawy danych, interesariusze będą mogli powiązać funkcje efektywności energetycznej budynku z jego wartością oraz możliwością wywiązania się z umów kredytowych. Takie rozwiązanie pozwala lepiej zrozumieć wpływ efektywności energetycznej na prawdopodobieństwo niewykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązania oraz stratę z tytułu niewykonania zobowiązania. Ponadto pokazuje, że możliwe jest identyfikowanie aktywów EEM pod kątem preferencyjnego traktowania kapitału w oparciu o gromadzone na szeroką skalę standaryzowane dane oraz analizę korelacji. Kolejnym istotnym osiągnięciem projektu jest opracowanie definicji EEM. Zgodnie z tą definicją celem EEM jest finansowanie zakupu/budowy lub renowacji budynków mieszkalnych i komercyjnych. Nacisk kładziony jest na te budynki, które spełniają lub przewyższają odnośne najlepsze standardy rynkowe, zgodne z obowiązującymi wymogami prawa UE, lub dają szansę na poprawę efektywności energetycznej o przynajmniej 30 %. W inicjatywę EEMI zaangażowanych jest obecnie 107 uczestników w ramach programów pilotażowych, 59 banków pilotażowych oraz 48 organizacji wspierających. We wrześniu 2020 roku ruszy kolejny projekt będący następcą projektów EeMaPP i EeDaPP. Bazując na osiągnięciach poprzedników, twórcy nowego projektu podejmą starania na rzecz rozwoju EEM w Europie i poza nią.

Słowa kluczowe

EeDaPP, hipoteka, efektywność energetyczna, portal danych, EEMI, EeMaPP, zielone obligacje, finansowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania