Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

CORDIS: 30 lat publikowania wyników badań UE

Serwis CORDIS działa z powodzeniem już od trzydziestu lat, a 2020 rok pokazał, jak istotne jest obecnie inwestowanie w naukę i wiedzę oraz udostępnianie i rozpowszechnianie wiarygodnych informacji.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Komisja Europejska utworzyła Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju w 1988 roku w celu rozpowszechniania wyników ramowych programów badań, które rozpoczęły się w 1984 roku, i podkreślenia ich wartości. Serwis CORDIS uruchomiono w ramach programu ESPRIT w 1990 roku, aby zapewnić jednolity publiczny dostęp do baz danych zawierających informacje na temat programów, projektów i publikacji. Lata dziewięćdziesiąte XX w. to okres szybkiego rozwoju serwisu związanego z dodawaniem kolejnych baz danych, publikowaniem wiadomości w pięciu językach, kolportażem drukowanych materiałów i uruchomieniem pierwszego stałego portalu internetowego instytucji europejskich pod adresem cordis.lu w 1994 roku. W ostatnich latach serwis CORDIS nieustannie służył przekazywaniu istotnych informacji specjalistom w różnych dziedzinach. W tym celu korzystano z różnych formatów, takich jak strony internetowe, drukowane publikacje, media społecznościowe i otwarte dane. Dostępne w wielu językach artykuły „Wyniki w skrócie” opisują rezultaty poszczególnych projektów. Zbiory tych publikacji można znaleźć w tematycznych broszurach CORDIS Results Pack, a także w wydawanym regularnie magazynie Research*eu. Do stanowiącego część serwisu CORDIS repozytorium projektów i ich wyników stale dodawane są udostępniane przez Komisję Europejską publiczne informacje dotyczące projektów, uczestników, raportów, rezultatów i linków do ogólnodostępnych publikacji i zbiorów danych. Ponad 128 500 projektów realizowanych ze środków 8 programów ramowych klasyfikuje się zgodnie z opracowaną niedawno taksonomią EuroSciVoc obejmującą niemal 1 000 dziedzin nauki. Do prezentowania informacji ujawnianych przez Komisję w formie połączonych otwartych danych stosowana będzie nowa systematyka European Research Information Ontology. Dzięki temu możliwe będzie powiązanie ich z innymi grafami wiedzy i wspieranie idei otwartej nauki. W związku z rychłym uruchomieniem nowego, ambitnego programu „Horyzont Europa” nastąpi głębsza integracja serwisu CORDIS z portalem informacyjnym Funding & Tenders Opportunities oraz systemem rozpowszechniania i wdrażania innowacji i wyników badań.

Słowa kluczowe

CORDIS, nauka, badania, wyniki