European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Oto Soil Mission Support, niedawno uruchomiona inicjatywa, która ma umożliwić kompleksową analizę potrzeb w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie gospodarowania glebami i gruntami

Uruchomione w listopadzie 2020 roku działanie koordynacyjne i wspierające Soil Mission Support połączy wysiłki najważniejszych podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami w dziedzinie stanu gleb i gospodarowania nimi. Może ono stać się wartościową inicjatywą wspierającą dla proponowanej misji UE skupiającej się na zdrowiu gleb oraz bezpieczeństwie żywnościowym.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Jedną z nowości wprowadzonych wraz z programem Horyzont Europa są „misje UE” – ważne narzędzia, które mają wspierać rozwiązywanie najważniejszych problemów, z jakimi boryka się świat. Misje będą stanowić portfolio działań, w tym projektów badawczych, środków regulacyjnych, a nawet inicjatyw ustawodawczych, mających na celu osiągnięcie wspólnego celu. Dotychczas wskazano pięć zagadnień, których mają dotyczyć takie misje, na przykład zdrowie gleb oraz bezpieczeństwo żywnościowe, na których skoncentruje się misja zatytułowana „Caring for Soil is Caring for Life”. Jej celem jest osiągnięcie do 2030 roku stanu, w którym 75 % gleb w UE będzie można uznać za zdrowe. Projekt SMS (Soil Mission Support: Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management) ma zapewnić wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu działań związanych z tą misją w pierwszych latach jej realizacji. Przez dwa lata zespół projektu ma prowadzić analizę potrzeb w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z glebami i gospodarowaniem gruntami. Będzie identyfikował luki w wiedzy, priorytety i rodzaj wymaganych działań, na przykład tworzenie żywych laboratoriów i ośrodków demonstracyjnych. Projekt ten ułatwi także koordynację rozpoczętych już działań, zarówno w Europie, jak i na całym świecie, przyczyniając się do zwiększenia widoczności i skuteczności finansowania badań naukowych i innowacji.

Słowa kluczowe

SMS, Horyzont Europa, gospodarowanie gruntami, żywe laboratoria, ośrodki demonstracyjne, badania naukowe i innowacje