Skip to main content
European Commission logo print header

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Количествено определяне на екологичните практики, които могат да направят земеделието по-устойчиво

С оглед подобряване на въглеродния отпечатък на селското стопанство се провежда ново изследване за проучване на ползите и предизвикателствата от възприемане на най-добрите практики в екологичното земеделие.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

На селското стопанство се падат 13 % от общите емисии на парникови газове на ЕС. При земеделието, основано на екосистемите, се отдава приоритет на управлението на земите по начин, оказващ ниско въздействие, и на поддържането на биологичното разнообразие; то може да има важен принос за постигане на нашите цели в областта на климата. „Екологичните практики са практики с ниски производствени ресурси или екологосъобразни практики“, обяснява Лор Латруф, изследователка в INRAE, Националния изследователски институт по селско стопанство, храни и околна среда на Франция. „Като такива екологичните практики могат да помогнат за постигане на устойчиво земеделие“. С подкрепата на финансирания от ЕС проект LIFT (Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming) Лор Латруф ръководи усилията за подобряване на разбирането на потенциалните ползи от екологичното земеделие и най-добрите начини за насърчаване на неговото разрастване. „При проекта се прилага всеобхватен подход, за да се разгледа възможно най-широк набор от екологични практики“, добавя тя. „Това включва съществуващите номенклатури, като биологично и агроекологично земеделие, наред с установяването на потенциално нови подходи“.

Насърчаване на екологичното земеделие

Общата цел на проекта е да се установят и разберат факторите в основата на развитието на екологичното земеделие. Освен това проектът има за цел оценяване на устойчивостта на екологичните практики. С оглед на това изследователите провеждат над 30 проучвания на отделни случаи в цяла Европа, като всяко едно от тях е посветено на различни подходи в различен контекст. Провеждат се проучвания по всякакви теми, вариращи от растениевъдство, животновъдство и смесено земеделие до такива специализации като млечни продукти, говеда, зърнени култури, плодове и зеленчуци, овощни градини и маслини, и много други. „Тази проучвания отразяват огромното разнообразие в селскостопанския сектор на ЕС, не само по отношение на видовете култури, но и по отношение на многото различни социално-икономически условия и условия на околната среда, които оказват влияние на сектора“, отбелязва Лор Латруф.

Подкрепа за приоритетите на ЕС

Въпреки че проучванията са все още в своя начален етап, Лор Латруф е убедена, че проучванията ще осигурят информация и подкрепа за приоритетите на ЕС, свързани с насърчаване на устойчивото селско стопанство. „Проучванията вече ни помагат да разработим различни типологии земеделски стопанства със сходни екологични практики“, отбелязва тя. С помощта на тези типологии изследователите ще разработят няколко лесни за използване инструмента, включително такъв, който може да класифицира земеделските стопанства в различни екологични типове. По проекта е запланувано да се разработи инструмент, с помощта на който да се прогнозира как различните екологични земеделски практики могат да бъдат възприети в конкретен регион или държава. Освен това се работи по стартиране на масов отворен онлайн курс, или MOOC, относно използването на методите и резултатите на LIFT. „Нашите изследвания и резултати ще осигурят пълна картина на екологичното земеделие — включително ползите и предизвикателствата — в сравнение с по-традиционните подходи към селското стопанство“, заключава Лор Латруф. „По този начин ние ще набележим важни пътища за възприемане на най-добрите практики в устойчивото селско стопанство“.

Keywords

LIFT, агроекологично, земеделие, устойчиво, селско стопанство, екологично земеделие, устойчиво земеделие, биологично разнообразие, земеделско стопанство

Discover other articles in the same domain of application