European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Określenie działań proekologicznych, które mogą sprawić, że rolnictwo stanie się bardziej zrównoważone

W ramach nowych badań oceniane są korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem najlepszych praktyk w rolnictwie ekologicznym w celu zmniejszenia śladu węglowego.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Rolnictwo odpowiada za 13 % całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. W rolnictwie opartym na ekosystemach nacisk kładziony jest zachowanie różnorodności biologicznej i gospodarowanie gruntami w taki sposób, by uprawy miały niewielki wpływ na środowisko, co może mieć istotny wpływ na realizację obranych celów klimatycznych. „Praktyki ekologiczne są praktykami niskonakładowymi oraz przyjaznymi dla środowiska”, wyjaśnia Laure Latruffe, badaczka z Francuskiego Krajowego Instytutu Badań Rolniczych, Żywności i Środowiskowych (INRAE). „W związku z tym metody ekologiczne mogą pomóc w realizacji założeń zrównoważonego rolnictwa”. Przy wsparciu finansowanego ze środków UE projektu LIFT (Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming) Latruffe przewodzi działaniom na rzecz lepszego zrozumienia potencjalnych korzyści płynących z rolnictwa ekologicznego oraz opracowania najlepszych metod promocji jego wdrożenia. „Projekt przyjmuje kompleksowe podejście w celu promocji jak najszerszego zakresu praktyk ekologicznych”, dodaje Latruffe. „Obejmuje to istniejące nomenklatury, takie jak rolnictwo ekologiczne i agroekologiczne oraz potencjalne określenie nowych podejść”.

Wspieranie rolnictwa ekologicznego

Ogólnym celem projektu jest zidentyfikowanie i zrozumienie głównych motywacji do rozwoju rolnictwa ekologicznego, jak i ocena zrównoważonego rozwoju praktyk ekologicznych. W tym celu naukowcy przeprowadzają ponad 30 studiów przypadków w całej Europie, z których każde koncentruje się na różnych podejściach osadzonych w różnych kontekstach. Prowadzone są między innymi studia przypadków dotyczące upraw rolnych, hodowli zwierząt gospodarskich i działalności mieszanej oraz węższych dziedzin takich jak produkcja nabiału, hodowla bydła, uprawa zbóż, owoców i warzyw, oliwek oraz sadownictwo. „Studia przypadków odzwierciedlają ogromną różnorodność sektora rolnego w UE, nie tylko w odniesieniu do rodzaju upraw, ale także do rozmaitych warunków społeczno-gospodarczych i środowiskowych, które wpływają na ten sektor”, dodaje Latruffe.

Wspieranie priorytetów UE

Badania są jeszcze na wczesnym etapie, ale Latruffe jest przekonana, że studia przypadków pomogą we wspieraniu priorytetów UE związanych z promowaniem zrównoważonego rolnictwa. „Studia przypadków pozwoliły nam już opracować różne typologie gospodarstw, dzięki którym możemy klasyfikować je na podstawie podobnych praktyk ekologicznych”, mówi badaczka. Wykorzystując te typologie naukowcy opracują kilka przyjaznych dla użytkownika narzędzi, w tym takie, które pomogą określić typ ekologiczny gospodarstwa. W ramach projektu planuje się również opracowanie narzędzia służącego do opracowywania sposobów przyjmowania różnych ekologicznych praktyk rolniczych w danym regionie lub kraju. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem masowego otwartego kursu online (ang. massive open online course, MOOC) dotyczącego wykorzystania metod opracowanych w ramach projektu LIFT i wniosków z niego płynących. „Na podstawie naszych badań i wniosków powstanie pełen obraz rolnictwa ekologicznego, uwzględniający także korzyści i wyzwania, który będzie można porównać z bardziej konwencjonalnymi podejściami do rolnictwa”, podsumowuje Latruffe. „Dzięki temu określimy najważniejsze kierunki działań na rzecz przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa”.

Słowa kluczowe

LIFT, agroekologia, ekologia rolnicza, uprawa, rolnictwo ekologiczne, zrównoważone rolnictwo, różnorodność biologiczna, gospodarstwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania