CORDIS - EU research results
CORDIS

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Kvantifikace ekologických postupů, které mohou zvýšit udržitelnost zemědělství

Nový výzkum, jehož cílem je vylepšit uhlíkovou stopu zemědělství, zkoumá výhody a výzvy spojené s používáním osvědčených postupů v ekologickém zemědělství.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Na zemědělství připadá 13 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Ekosystémové zemědělství klade důraz na hospodaření s malým dopadem na půdu a zachování biologické rozmanitosti a může významně přispět k dosažení našich klimatických cílů. „Ekologické postupy jsou postupy s nízkými vstupy nebo postupy šetrné k životnímu prostředí,“ vysvětluje Laure Latruffe, výzkumná pracovnice z INRAE, francouzského Národního výzkumného ústavu pro zemědělství, potraviny a životní prostředí. „Ekologické postupy tak mohou pomoci dosáhnout udržitelného zemědělství.“ S podporou projektu LIFT (Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming) financovaného EU vede Laure Latruffe snahu lépe porozumět potenciálním přínosům ekologického zemědělství a co nejlépe podpořit jeho zavádění. „Projekt je pojat komplexně, aby zahrnoval co nejširší škálu ekologických postupů,“ dodává Laure Latruffe. „To zahrnuje stávající nomenklatury, jako je ekologické a agroekologické zemědělství, spolu s identifikováním potenciálně nových přístupů.“

Podpora ekologického zemědělství

Celkovým cílem projektu je identifikovat a pochopit hlavní faktory, které stojí za rozvojem ekologického zemědělství. Cílem projektu je také posoudit udržitelnost ekologických postupů. Za tímto účelem provádějí výzkumní pracovníci více než 30 případových studií po celé Evropě, přičemž každá z nich se zaměřuje na různé přístupy v různých kontextech. Prováděné případové studie se týkají nejrůznějších oblastí od orné půdy, chovu hospodářských zvířat a smíšeného zemědělství až po specializace, jako je mlékárenství, chov hovězího dobytka, obiloviny, ovoce a zelenina, ovocné sady a olivy. „Tyto případové studie odrážejí obrovskou rozmanitost zemědělství v EU, a to nejen co se týče druhu plodin, ale také mnoha různých socioekonomických a environmentálních podmínek, které toto odvětví ovlivňují,“ poznamenává Laure Latruffe.

Podpora priorit EU

Ačkoli jsou případové studie teprve v počáteční fázi, Laure Latruffe je přesvědčena, že přispějí k informování a podpoře priorit EU ve vztahu k podpoře udržitelného zemědělství. „Případové studie nám již umožnily vypracovat různé typologie farem, které klasifikují farmy s podobnými ekologickými postupy,“ poznamenává Laure Latruffe. Na základě těchto typologií vyvinou výzkumní pracovníci několik uživatelsky přívětivých nástrojů, včetně nástroje, který zemědělské podniky dokáže přiřadit k ekologickým typům. Účastníci projektu rovněž plánují vyvinout nástroj pro osvojení různých ekologických zemědělských postupů, který by umožnil odhadnout, jak by mohly být osvojeny v určitém regionu nebo zemi. Kromě toho se pracuje na spuštění masivního otevřeného online kurzu (MOOC) zaměřeného na používání metod a výsledků projektu LIFT. „Náš výzkum a jeho výsledky poskytnou ucelený obraz ekologického zemědělství – včetně výhod a výzev – ve srovnání s konvenčnějšími přístupy k zemědělství,“ uzavírá Laure Latruffe. „Tak určíme kritické cesty kupředu pro přijetí osvědčených postupů v udržitelném zemědělství.“

Keywords

LIFT, agroekologické, hospodaření, udržitelné, zemědělství, ekologické zemědělství, udržitelné zemědělství, biologická rozmanitost, farma

Discover other articles in the same domain of application