European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Połączone i zautomatyzowane pojazdy - sposób na bezpieczniejszy, wydajniejszy oraz bardziej ekologiczny transport

Wprowadzanie opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności (Connected and Automated Driving, CAD) może przyczynić się w znaczący sposób do osiągnięcia celów politycznych Komisji Europejskiej, jakimi są ograniczenie liczby ofiar wypadków, redukcja szkodliwych emisji generowanych przez sektor transportu drogowego oraz zmniejszenie natężenia ruchu. Aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, niezbędna jest integracja połączonych i zautomatyzowanych pojazdów z systemem transportowym uwzględniającym szereg czynników takich jak włączenie społeczne, niska emisja i ogólna wydajność. Wymaga to zaangażowania wielu zainteresowanych stron, które podejmą współpracę we wszystkich dyscyplinach w celu udoskonalenia technologii i infrastruktury wspomagającej, jednocześnie dążąc do ustanowienia odpowiednich ram politycznych i prawnych w zakresie zautomatyzowanej mobilności.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Zarówno automatyzacja, jak i technologie łączności mogą wspomagać i uzupełniać się nawzajem, przyczyniając się tym samym do realizacji jednego z głównych celów Komisji Europejskiej, jakim jest ograniczanie liczby ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych. Pomimo tego, że liczba ofiar wypadków spadła od 2001 roku o ponad połowę, w 2017 roku na drogach w całej Unii Europejskiej poniosło śmierć 25 300 osób, a kolejne 135 000 odniosło poważne obrażenia. Komisja Europejska jest przekonana, że połączone i zautomatyzowane pojazdy mogą poprawić bezpieczeństwo na drogach i przez to stanowić ważny krok na drodze do ochrony obywateli Unii.

Nowa technologia rozwiązuje znane problemy

Połączone i zautomatyzowane pojazdy mogą doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu oraz szkodliwych emisji przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz przyspieszaniu wzrostu gospodarczego. Jednym z celów przyświecających Komisji Europejskiej jest wyprowadzenie Europy na czołową pozycję w zakresie wprowadzania połączonych i zautomatyzowanych pojazdów na drogi. Działania podejmowane w celu osiągnięcia tego zamierzenia obejmują między innymi stworzenie w pełni cyfrowego środowiska na potrzeby wymiany informacji oraz zapewniania przepływu informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ponadto zgodnie z planem działania dotyczącym sieci 5G do 2025 roku planowane jest objęcie wszystkich obszarów miejskich w Unii Europejskiej, a także najważniejszych dróg oraz linii kolejowych na terenie Europy zasięgiem sieci 5G, która zapewni odpowiednią przepustowość oraz prędkość umożliwiającą milionom samochodów osobowych jednoczesną komunikację. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska zamierza rozpocząć prace od wdrożenia zaawansowanych technologii mobilnych, a następnie dążyć do rozwoju sieci 5G. Jednak skupienie się wyłącznie na rozwiązaniach technologicznych nie będzie w stanie doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z nadmiernym natężeniem ruchu, emisjami generowanymi przez transport oraz wypadkami drogowymi powodującymi ofiary śmiertelne. W tym celu należy skoncentrować się na prawidłowym pokierowaniu długim i złożonym procesem transformacji ukierunkowanej na zwiększenie udziału autonomicznych pojazdów na naszych drogach i upewnić się, że ich wprowadzenie pozwoli na zmniejszenie emisji oraz zwiększenie wydajności transportu. Jedną z głównych zalet płynących z wprowadzenia takich pojazdów na europejskie drogi będzie również zwiększenie niezależności oraz dostępu do transportu osób starszych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Europejskie badania - innowacje i zastosowania

Prezentowana broszura CORDIS Results Pack skupia się na ośmiu projektach, które stanowią czołowe osiągnięcia badań dotyczących połączonych i zautomatyzowanych pojazdów prowadzonych w ramach projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejska przy pomocy programów FP7 oraz „Horyzont 2020”. Potencjał tkwiący w różnych funkcjonalnościach systemów zautomatyzowanych przeznaczonych do zastosowania w samochodach osobowych, które zostały opracowane z myślą o poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu, był przedmiotem badań już zakończonego projektu ADAPTIVE, a dalsze prace nad jego rozwojem oraz odpowiednie testy prowadzone są obecnie w ramach inicjatywy L3Pilot. W wyniku projektu AutoMate badacze rozwinęli nowatorską koncepcję interakcji automatyki i kierowcy w celu zapewnienia możliwości osiągnięcia pełnego potencjału przez pojazdy zautomatyzowane oraz ich komercyjnego wykorzystania. Z kolei partnerzy zrzeszeni wokół projektu MAVEN opracowali algorytmy organizujące ruch pojazdów zautomatyzowanych wspieranych przez infrastrukturę, a także porządkujące procesy negocjacji pomiędzy pojazdami i elementami infrastruktury. W ramach projektu ROADART powstały technologie inteligentnych systemów transportu pozwalające samochodom ciężarowym na bezprzewodową wymianę informacji z elementami infrastruktury i innymi pojazdami ciężarowymi. Projekt TRAMAN21 zajmował się badaniem nowych metod i narzędzi sterowania ruchem, które będą stanowiły rozwiązanie spełniające wymagania ery połączonych samochodów. Celem prac prowadzonych w ramach projektów jest między innymi zapewnienie możliwie największej płynności ruchu pojazdów, aby w ten sposób ograniczyć występowanie korków oraz opóźnień. By osiągnąć ten cel, projekt VI-DAS skupił się na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w zakresie czujników, syntezy danych, uczenia maszynowego oraz informacji użytkowników w celu ostrzegania kierowców przed potencjalnymi zagrożeniami i zapobiegania wypadkom. Zespół projektu 5GCAR koncentrował się na wykorzystaniu technologii 5G - sieci komórkowych najnowszej generacji - w celu informowania kierowców na temat manewrów wykonywanych przez połączone samochody oraz ustalania położenia najbardziej zagrożonych użytkowników dróg. Ostatnie z prezentowanych projektów - projekt CARTRE oraz będący jego kontynuacją projekt https://cordis.europa.eu/project/rcn/218263/factsheet/pl (ARCADE) - koncentrują się na kwestiach dotyczących opracowania jaśniejszych zasad obowiązujących w państwach członkowskich UE, tak aby zautomatyzowane systemy transportu drogowego oraz powiązane z nimi usługi były zarówno interoperacyjne, jak i wdrażane w jednolity sposób na terenie całej Europy.